دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، دی 1391 
کمّی‌سازی پارامترهای نفوذ آب به خاک با استفاده از مقیاس‌سازی

صفحه 65-73

علیداد کرمی؛ مهدی همایی؛ محمد بای بوردی؛ محمد محمودیان شوشتری


ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از مدل DRASTIC

صفحه 143-151

سمیه میرزایی؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ حبیب الله بیگی؛ جهانگرد محمدی


بررسی عملکرد گیاه ذرت در سیستم آبیاری قطره‌ای نواری سطحی با فاصله و الگوهای مختلف نوارها

صفحه 205-208

حمیدرضا فولادمند؛ علی اکبر زرین بال؛ محمد رضا هنر؛ سید ابراهیم دهقانیان