حذف نیتروژن از پساب شهری به وسیله گیاهان آبزی عدسک آبی و الودآ در پایلوت‌های آزمایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پساب شهری به دلیل داشتن عنصر مغذی نیتروژن،‏ پس از تخلیه در آب‌ها باعث رشد سریع انواع جلبک‌ها شده و در نهایت به پدیده غنی‌شدگی‌ ختم می‌شود. پس لازم است تا قبل از تخلیه پساب به منابع آبی مقدار نیتروژن تا حد امکان کاهش یابد. یکی از روش‌های مؤثر برای پالایش آب‌های آلوده استفاده از گیاهان است. بدین منظور آزمایشی روی 2 گیاه الودآ و عدسک‌آبی با 4 تیمار در 3 تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل در پایلوت‌های آزمایشی با جریان بسته انجام شد. تیمارها شامل پساب همراه با گیاه،‏ پساب رقیق شده با گیاه و بدون گیاه (شاهد) در دو حالت پساب بود. پارامترهای نیترات،‏ آمونیوم،‏ نیتروژن آلی و نیتروژن کل در زمان ماندهای 8،‏ 16 و 24 روز در نمونه‌های پساب و نیتروژن کل در بافت‌های گیاهی در ابتدا و انتهای دوره آزمایش اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد غلظت نیترات،‏ نیتروژن آلی و نیتروژن کل در تیمار گیاهی کمتر از تیمار بدون گیاه بود و تیمار گیاه الودآ نسبت به شاهد در کاهش این پارامترها به‌طور معنی‌داری به ‌ترتیب 31.56،‏ 10 و 10.7 درصد مؤثرتر بود. همین‌طور مقدار جذب نیتروژن کل به‌ وسیله گیاه عدسک‌‌‌ آبی بیشتر از الودآ بود. به ‌طور کلی گیاه عدسک آبی در حذف نیتروژن در مقایسه با گیاه الودآ مؤثرتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of nitrogen -- oval by aquatic plants duck weed and elodea from municipal Effluent in experimental pilots

نویسندگان [English]

  • Sara Samimi Loghmani
  • Ali Abbaspour
  • Mohammad Ghasemzadeh Ganjeie
چکیده [English]

Presence of nitrogen as nutrient element in municipal effluent, and discharging it to water resources leads to increasing growth of different types of algae, finally leading to eutrophication. So, it is necessary to decrease the amount of nitrogen as much as possible before discharging effluent to water resources. The use of plants is one of the effective methods for refining polluted water. An experiment was carried out with two plants elodea (egria densa), and duck weed (lemna minor) with 4 treatments and three replicates in a completely randomized factorial design in experimental pilots with the batch. Treatments included effluent with the plant, effluent diluted with the plant and no plant (control) in two levels (initial and diluted effluents). Parameters of nitrate, ammonium, organic nitrogen and total nitrogen were measured in trend time of 8, 16 and 24 days in effluent samples and total nitrogen of plant tissue at the beginning and end of experimental period. The results showed that the concentration of nitrate, ammonium, organic nitrogen and total nitrogen in plant treatments were significantly lower than treatments without plants, so that Elodea treatment reduced the concentration of nitrate, organic nitrogen and total nitrogen by 31.56, 10 and 10.7%, respectively. The highest total N uptake was found in duck weed plant. It is concluded that duck weed is more effective in the removal of nitrogen than the elodea plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipal effluent-Duck weed-Elodea-Eutrophication-Nitrogen
  • - oval.-