مقایسه اثرات خشکسالی بر هیدروژئولوژی کارست سازندهای آسماری و ایلام- سروک در جنوب غرب ایذه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

خشکسالی‌های مداوم از سال 1386 باعث افت سطح آب در منابع آب زیرزمینی کارستی شده است. در این تحقیق پاسخ متفاوت آبخوان‌های کارستی جنوب غرب ایذه در سازند ایلام- سروک (تاقدیس‌های شاویش و تنوش) و سازند آسماری (تاقدیس‌های چال‌خشک و کمردراز) نسبت به کاهش تغذیه از بارش بررسی شده است. داده‌های بارش و سطح آب آبخوان‌های کارستی،‏ آزمایش پمپاژ هفت حلقه چاه آهکی در تاقدیس‌های مورد مطالعه،‏ و تحلیل خود‌همبستگی سری زمانی هیدروژئولوژی برای شناخت ماهیت رفتار هیدرودینامیکی آبخوان‌ها استفاده شده است. بررسی هیدروگراف معرف سطح آب آبخوان‌های آسماری و ایلام- سروک نشان می‌دهد که از سال 1386 تا 1388 افت سطح آب در آبخوان کارستی آسماری حدود 1 متر و در آبخوان کارستی ایلام- سروک حدود 140 متر است. نتایج حاصل از تفسیر خودهمبستگی و آزمایش پمپاژ تأیید کننده عملکرد تخلخل دوگانه سازند ایلام- سروک و جریان پایه در سازند آسماری است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of drought effects on karst hydrogeology of asmari and Ilam-Sravak formations in southwest of Izeh

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Naseri
  • Farshad Alijani
  • Mohammad Nakhaie
چکیده [English]

The drawdown of water table in the karst aquifers has occurred since 2007 due to continuous droughts. In this research, different responses of the Ilam-Sarvak (Tanush and Shavish anticlines) and Asmari (Kamarderaz and Chalkhoshk anticlines) karst aquifers in southwest of Izeh were inquired to the decrease of precipitation recharges. The precipitation, and water level data, the pumping tests in seven karst wells, and the autocorrelation analysis on hydrogeologic time series were applied to the study of the hydrodynamic behaviors of the karst aquifers. The analysis of the representative well hydrographs indicates that drawdown in Asmari and Ilam-Sarvak karst aquifers were 1 and 140 m, respectively, from 2007 to 2009. The double porosity function of Ilam-Sarvak Formation and the base flow in Asmari Formation were deduced from the autocorrelation and pumping tests interpretations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Storativity
  • Pumping test
  • Autocorrelation
  • Izeh
  • Karst aquifer