تولید آمار مصنوعی جریان ورودی به مخزن سد مارون با استفاده از سری‌های زمانی سالانه

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

سد مارون واقع در استان خوزستان،‏ نقش مهمی در تأمین آب منطقه دارد. پس برآورد صحیح دبی ورودی به این سد در سال‌های آینده نقش مهمی در برنامه‌ریزی منابع آب آن خواهد داشت. در این تحقیق با استفاده از آمار 41 ساله دبی ایستگاه هیدرومتری ایدنک واقع بر روی رودخانه مارون (از سال‌های 48-1347 تا 88-1387)،‏ مدل‌های مختلف استوکستیک مانند مدل‌های اتورگرسیو (AR)‎،‏ اتورگرسیو میانگین متحرک (ARMA)‎ و اتورگرسیو میانگین متحرک هم‌زمان (CARMA)‎ به داده‌‌ها برازش داده شدند. نتایج مدل‌سازی نشان می‌دهد از میان مدل‌های مختلف مورد استفاده،‏ مدل CARMA(1,1) با داشتن کمترین معیار اطلاعاتی آکائیک و شوارز به ترتیب برابر با 17.69- و 16.91- به عنوان مدل برتر است. با توجه به مدل انتخاب شده،‏ 10 سری‌های زمانی مصنوعی برای 41 سال تولید شد،‏ که با مقایسه خصوصیات آماری پایه سری تولید شده به سری اولیه،‏ بهترین سری زمانی انتخاب شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد،‏ میانگین،‏ انحراف معیار و ضریب تغییرات برای سری اولیه 51.13،‏ 24.64 و 0.48 و برای سری تولید شده به ترتیب برابر با 51.16،‏ 27.15 و 0.52 است،‏که نتایج آن در تحقیق حاضر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The artificial production of inflow discharge to Maroon Reservoir using annual time series

نویسندگان [English]

  • Samad Emamgholi Zadeh
  • Rozita Hamidi
چکیده [English]

Maroon Dam in Khuzestan province has an important role in regional water supply. Therefore, accurate estimation of inflow discharge to this dam in the coming years will have an important role in water resources planning. In the present study 41 years (1968 to 2009) of annual discharge of Idanak hydrometric station which is located on the Maroon River were used. Different models such as the autoregressive (AR), autoregressive moving average (ARMA) and contemporaneous autoregressive moving average (CARMA) were fitted to data. After performance of necessary tests, CARMA (1,1) model with the least Akaike Information Criterion (AIC) and Schwarz Information Criterion (SIC) has been known suitable. According to final selected of best model the artificial inflow discharge to Maroon Reservoir is produced, and the results are presented in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maroon river
  • Annual time series
  • Artificial production
  • Discharge