تغییرات غلظت نیترات و نیتریت آب‌های زیرزمینی شهرستان اراک طی سال‌های 1386-1382

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش تغییرات غلظت نیترات و نیتریت در منابع آب زیرزمینی اراک،‏ طی بازه زمانی سال‌های 1386-1382 هجری شمسی بررسی شد. نتایج نشان داد میانگین غلظت نیترات و نیتریت به ترتیب 32.43 و 0.005 میلی‌گرم بر لیتر است. در مجموع غلظت نیترات در 28.3 درصد از چاه‌ها و غلظت نیتریت در 73.6 درصد از چاه‌ها بیش از حد استاندارد بود. بیشترین آلودگی در سال 1383 و کمترین آن به سال 1382 تعلق داشت. روند تغییرات یون‌های نیترات و نیتریت افزایشی بود. برای آشکارسازی رابطه بارش با غلظت نیترات و نیتریت در آب چاه‌ها،‏ از مدل رگرسیون خطی درجه یک استفاده شد. ضریب تبیین مدل پیشنهادی برای نیترات و نیتریت به ترتیب 0.99 و 0.78 به دست آمد. تحلیل آماری مقادیر غلظت یون نیترات نشان داد در 67 درصد از موارد،‏ ضریب همبستگی مربوط به یون نیترات بیش از 0.8 و معنی‌داری آن در سطح 0.05 بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes of nitrate and nitrite concentration of Araks groundwater during the years 2003 to 2006

نویسندگان [English]

  • Hamid Zare Abyaneh
  • Maryam Bayat Varkesh
چکیده [English]

In this study, nitrate and nitrite concentration changes in subsurface water resources Arak, during different time were investigated. Results showed that mean concentrations of nitrate and nitrite, respectively 32.43 and 0.005 mg/L-1 is. In total nitrate concentration in % 28.3 of the wells, concentrations of nitrite in 73.6 percent of the wells were more than standard. The highest and lowest contamination, in 2004 and 2003 was respectively. Trend of nitrite and nitrate ions, was increased. For detection of precipitation relationship with nitrite and nitrate concentrations, linear regression model was used. Determination Coefficient of model for nitrate and nitrite were 0.99 and 0.78, respectively. Statistical analysis of nitrate concentration levels showed 67 % of the cases, the correlation coefficient of nitrate ions about 0.8 and its significance in 0.05 was.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • Nitrite
  • Arak
  • Rainfall
  • Nitrate