بررسی عملکرد گیاه ذرت در سیستم آبیاری قطره‌ای نواری سطحی با فاصله و الگوهای مختلف نوارها

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای نواری سطحی باعث افزایش راندمان آبیاری شده و راهکاری مناسب برای مقابله با مشکلات کم آبی و خشکسالی است. در این تحقیق در یک مزرعه آزمایشی در منطقه مرودشت در استان فارس در تابستان سال 1388 اقدام به کشت ذرت شد و از سیستم آبیاری قطره‌ای نواری سطحی استفاده شد. آزمایش به صورت طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. کرت اصلی شامل سه فاصله کاشت 60،‏ 70 و 75 سانتی‌متری نوارهای آبیاری و کرت فرعی شامل آبیاری کامل و یک در میان بود. در پایان فصل رشد عملکرد گیاه و کارآیی مصرف آب هر یک از تیمارها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که تیمار فاصله کاشت 60 سانتی‌متر با آبیاری کامل بیشترین عملکرد (برابر 13289 کیلوگرم در هکتار) و بیشترین کارآیی مصرف آب (برابر 1.78 کیلوگرم به ازاء هر مترمکعب آب مصرفی) و تیمار فاصله کاشت 75 سانتی‌متر با آبیاری یک در میان کمترین عملکرد (برابر 6657.3 کیلوگرم در هکتار) و کمترین کارآیی مصرف آب (برابر 0.89 کیلوگرم به ازاء هر مترمکعب آب مصرفی) را داشتند. پس اعمال تیمار فاصله کاشت 60 سانتی‌متر با آبیاری کامل برای منطقه مورد مطالعه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of corn yield in surface drip irrigation system with different cultivation pattern and spacing tapes

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Fooladmand
  • Ali Akbar Zarrinbal
  • Mohammad reza Honar
  • Seyed Ebrahim Dehghan
چکیده [English]

Using the surface drip irrigation system tends to improve irrigation efficiency, and this system is appropriate for solving the problems of water deficit and drought. In this study in summer of year 2009 at a selected field in Marvdasht region in Fars province, the surface drip irrigation system was used for cropping corn. The experiment was done on randomized complete blocks as a strip split plot design with three replicates. The main plot was three drip spacing (60, 70 and 75 cm), and the subplot was two level of irrigation (full and alternate). At the end of the season, the crop yield and water use efficiency were measured. The results demonstrated that the treatment of 60 cm of drip spacing with full irrigation had the most crop yield (equal to 13289 kg ha-1), and the most water use efficiency (equal to 1.78 kg m-1), and the treatment of 75 cm of drip spacing with alternate irrigation had the least crop yield (equal to 6657.3 kg ha-1), and the least water use efficiency (equal to 0.89 kg m-1). Therefore, using the treatment of 60 cm of drip spacing with full irrigation can be suggested for the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Corn
  • Marvdasht
  • Surface drip irrigation
  • Water use efficiency
  • Yield