ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از مدل DRASTIC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

با افزایش جمعیت و کاهش مقدار آب‌های شیرین اهمیت مدیریت منابع آب افزایش می‌یابد. فعالیت‌های کشاورزی،‏ صنعتی و شهری نیز تهدید کننده‌های اصلی کیفیت آب‌های زیر‌زمینی هستند. آب زیرزمینی تأمین‌کننده آب آشامیدنی و کشاورزی دشت شهرکرد است. بنابراین حفظ کیفیت این منبع بسیار مهم است. هدف از این مطالعه،‏ ارزیابی آسیب‌پذیری دشت شهرکرد با استفاده از مدل DRASTIC می‌باشد. این مدل از هفت پارامتر مؤثر بر انتقال آلاینده‌ها شامل عمق آب ‌زیرزمینی،‏ تغذیه خالص،‏ محیط آبخوان،‏ محیط خاک،‏ توپوگرافی،‏ تأثیر محیط غیراشباع و هدایت هیدرولیکی آبخوان تشکیل شده است. نقشه‌های موضوعی پارامترهای مورد نیاز پس از تشکیل بانک اطلاعات به کمک داده‌های مکانی،‏ کمی و کیفی مربوط در محیط سامانه‌ اطلاعات جغرافیایی (GIS)‎ تهیه و تلفیق شدند. غلظت نیترات آب96 حلقه چاه در دشت،‏ به روش اسپکتروفتومتری تعیین و با میان‌یابی غلظت‌ها،‏ پهنه‌بندی غلظت نیترات آب زیرزمینی تعیین شد. نتایج نشان می‌دهند که 11.5 درصد،‏ 79.6 درصد و 8.9 درصد از منطقه مورد مطالعه به ترتیب در وضعیت‌های آسیب‌پذیری خیلی کم،‏ کم و متوسط قرار دارند. نواحی شمال،‏ جنوب شرقی و غرب دشت شهرکرد از پتانسیل آلودگی بالاتری نسبت به قسمت‌های میانی دشت برخوردارند. مقایسه بین نقشه آسیب‌پذیری و نقشه غلظت نیترات آب زیر‌زمینی نشان می‌دهد که ضریب همبستگی مدل DRASTIC با غلظت نیترات آب زیرزمینی 0.43 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vulnerability assessment of the Shahrekord plain groundwater using DRASTIC model

نویسندگان [English]

  • Somaieh Mirzaei
  • Mehdi Naderi Khorasgani
  • Habibollah Beigi
  • Gahangard Mohammadi
.
چکیده [English]

By increasing population and fresh water deficit, the importance of water resources management increases. Agricultural, industrial and municipal activities also threat the quality of groundwater resources. Groundwater resource is the major supplier of drinking and agricultural water in the Sharekord Plain, Chaharmalal&Bakhtiari Province, Iran. Therefore, conserving the quality of this source of water is very important. The objective of this research was to evaluate DRASTIC model for mapping the vulnerability of the Shahrekord Plain groundwater. The model consisted of seven effective parameters of depth to water table, net recharges, aquifer media, soil media, topography, vados zone, and aquifer hydraulic conductivity. Thematic maps of required parameters were prepared and overlayed in GIS media by formation the databank of the plain using the relevant spatial data and attributes. The results indicated 11.5%, 79.6% and 8.9% of the area are in very low, low and medium vulnerability classes, respectively. The results also revealed the higher vulnerability of the north, south-east and west of Shahrekord Plain compared to the middle plain. The correlation coefficient between the vulnerability map and nitrate concentration of groundwater was 0.43.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GIS
  • Groundwater
  • DRASTIC model
  • Nitrate concentration of groundwater