دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، دی 1390 
جذب آب توسط ریشه ذرت در شرایط تنش توأمان خشکی و شوری

صفحه 101-112

شکراله اسماعیلی؛ مسعود پارسی نژاد؛ عبدالمجید لیاقت


مقیاس‌بندی منحنی مشخصه رطوبتی خاک‌های غیرمتشابه

صفحه 113-120

بیژن قهرمان؛ محمدرضا صادقی؛ محمدرضا گهردوست‌منفرد


ویژگی‌های‌‌ هیدرولیکی کپسول‌های رسی متخلخل و تاثیر آن بر توزیع رطوبت خاک

صفحه 131-140

حجت قربانی واقعی؛ حسینعلی بهرامی؛ پروین علیزاده؛ فرزین نصیری


ارزیابی عملکرد مدل LARS-WG در 12 ایستگاه ساحلی ایران

صفحه 217-222

بهنام آبابایی؛ فرهاد میرزائی؛ تیمور سهرابی