ارزیابی روش‌های مختلف شبیه‌سازی هیدروگراف سیل با استفاده از بسته نرم افزاری HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز چهل‌گزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

مدل‌های هیدرولوژیکی بارش- رواناب برای شبیه‌سازی هیدروگراف سیل از روش‌های مناسب در مدیریت بهتر سیلاب بویژه در مناطق فاقد آمار است. در این تحقیق کارایی مدل HEC-HMS در شبیه‌سازی هیدروگراف سیلاب بررسی و مشخصات آبنمود سیل شامل دبی اوج،‏ حجم رواناب و زمان اوج با استفاده از سه روش هیدروگراف واحد مصنوعی SCS،‏ اشنایدر و کلارک در حوضه آبخیز چهل‌گزی مورد مقایسه و تحلیل آماری قرار گرفت. در این ارتباط 7 واقعه بارش- رواناب استخراج و سپس پارامترهای مدل بر اساس پنج هیدروگراف مشاهده‌ای مورد واسنجی و بر اساس دو هیدروگراف مشاهده‌ای دیگر ارزیابی شد. مقایسه نتایج شبیه‌سازی شده و مشاهده‌ای هیدروگراف سیل با استفاده از دو آماره ضریب همبستگی و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)‎ نشان داد که روش SCS نسبت به روش‌های کلارک و اشنایدر کارایی بهتری دارد. مقادیر RMSE دبی اوج شبیه‌سازی شده و مشاهده‌ای از سه روش SCS،‏ کلارک و اشنایدر به ترتیب 1.1،‏ 1.4 و 1.5 به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the methods of Flood Hydrograph Simulation using HEC-HMS Software (A Case study, Chelgazi Watershed)

نویسندگان [English]

 • Maryam Karimi
 • Hosein Maleki nejad
 • Hirad Abghari
 • Mohammad Sadegh Azizian
.
چکیده [English]

Rainfall-runoff models are one of the best models for flood hydrograph simulation and flood management, especially in regions with no flood data. In this study, the capability of HEC-HMS model was investigated and the magnitude of peak flood, time to peak and runoff volume parameters were compared by the Snyder, Clark and SCS methods for flood simulation in Chelgazi basin. For this purpose, seven rainfall events were selected. The model parameters were calibrated based on five observed events. Another two events were used for model verification. Then the model capability was used to estimate runoff through comparison with real data. The simulated and observed hydrographs were compared using R2 and RMSE statistics. The results showed that the SCS method is more appropriate than Clark and Snyder methods. The RMSE values of simulated and observed peak flow were 1.1, 1.4, and 1.5 for SCS, Clark and Snyder models, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • HEC
 • HMS
 • Clark
 • Snyder
 • SCS
 • Flood Hydrograph Simulation
 • Chelgazi Watershed