تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب در حوضه آبریز کشف‌رود با استفاده از روش گشتاورهای خطی

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

طراحی انواع سازه‌های هیدرولیکی،‏ پهنه‌بندی دشت‌های سیلابی و ارزیابی اقتصادی پروژه‌های حفاظت سیلاب نیازمند اطلاعات مقدار و فراوانی سیلاب می‌باشند. تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب راه حل برآورد حداکثر سیلاب‌‌ برای حوضه‌های دارای آمار اندک یا فاقد ایستگاه است. یکی از روش‌های معمول که جهت تحلیل فراوانی کاربرد گسترده‌ای دارد،‏ روش گشتاورهای خطی است. برتری این روش نسبت به دیگر روشها در این است که نسبت به داده‌های پرت حساسیتی کمتری دارد. در این تحقیق برای تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب در حوضه آبریز کشف‌رود از روش گشتاور‌های خطی استفاده شده است. با استفاده از دو آماره همگنی،‏ آماره ناجوری و آماره ناهمگنی،‏ به بررسی جور بودن ایستگاه‌ها و همگنی منطقه پرداخته شده است. بر اساس دیاگرام‌های گشتاورهای خطی و آماره توزیع مقادیر حدی تعمیم یافته (GEV)‎بعنوان توزیع مناسب برای منطقه تحت مطالعه تشخیص داده شده است. از طرف دیگر،‏ توزیع‌های لوگ پیرسن نوع سه و لوگ نرمال سه پارامتری در سطح محلی قابل قبول اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regional Flood Frequency Analysis of Kashafrood River Basin using L-Moments Method

نویسندگان [English]

  • Reza Barati
  • Mahdi Azhdary
  • Masoud Arami Fadafan
چکیده [English]

Design of different types of hydraulic structures, flood plain zoning, and economic evaluation of flood protection projects require information on flood magnitudes and their frequencies. Regional flood frequency analysis resolves the problem of estimation of the extreme flood events for the catchments having short data records or ungauged catchments. One of the most common methods which are applied for frequency analysis is L-moment method. Superiority of this method to other ones is its less sensitivity to outlaying data. In this research, the L-Moments method is used to analyze the regional flood frequency of Kashafrood basin. Two kinds of homogeneity statistics, discordancy measure and heterogeneity measure, are used for studying the station matching and regional homogeneity. Based on the L-moment ratio diagram and statistic criteria, general extreme value (GEV) distribution is identified as the robust distribution for the study area. On the other hand, both the Log Pearson-III and the three-parameter lognormal distributions are acceptable at the at-site level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Parent Distribution
  • L
  • Moments
  • Kashafrood River Basin
  • Homogeneity
  • Discordancy