بررسی شدت خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیک در حوضه چغلوندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تعیین دوره‌های ترسالی و خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک جایگاه خاصی در مدیریت بهینه منابع آب دارد. در این پژوهش ضمن بررسی دوره‌های متوالی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک با استفاده از دو شاخص خشکسالی SPI و SWI در حوضه چغلوندی،‏ تأخیر زمانی بین رخداد خشکسالی هواشناسی و بدنبال آن خشکسالی هیدرولوژیک مشخص شد. برای بررسی خصوصیات خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک بر اساس آمار 18 ساله بارندگی هشت ایستگاه باران‌سنجی،‏ آمار دبی دو ایستگاه هیدرومتری و داده‌های سطح ایستابی چاههای پیزومتری موجود استفاده شد. گستره و پهنه خشکسالی حوضه با روش کریجینگ در محیط ARCGIS ترسیم و روند خشکسالی با آزمون من‌کندال در محیط Minitab و Makesen و هم‌چنین روند خطی انجام شد. نتایج نشان‌دهنده شدت و تداوم خشکسالی‌ها بویژه خشکسالی هیدرولوژیک در سال‌های اخیر و وجود تأخیر زمانی متفاوت بین وقوع خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هیدرولوژیک آب‌های سطحی و زیرزمینی است. نقشه‌های پهنه‌بندی خشکسالی در مقیاس 12 ماهه گویای شدت بالای خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک در قسمت جنوبی و مرکز حوضه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the severity of climatic and hydrologic droughts in Chaghalvandi basin

نویسندگان [English]

  • Hosein Maleki nejad
  • Mahdi Soleimani-Motlaq
چکیده [English]

Identification of drought and wet periods has an important role in water resources management. In this paper, climatic and hydrologic droughts were evaluated using SPI and SWI indices in Chghalvandi Watershed. The Data used in this study included 18-year climatic and hydrometric data obtained from 1 climatic and 1 hydrometric stations and also groundwater level data. Drought area delineation was made by ArcGIS kriging method, while the linear trend of the phenomena was assessed using Minitab and Makesen softwares. The results showed that magnitude and duration of drought have been considerable in recent years. Comparison of the climatic and hydrologic droughts represented a lag time between these two types of droughts. Drought area delineation maps revealed more severity of the hydrologic and climatic droughts in the southern and central parts of the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrologic drought
  • SWI index
  • Climatic drought
  • SPI index
  • Chaghalvandi basin
  • drought zoning