ارزیابی عملکرد مدل LARS-WG در 12 ایستگاه ساحلی ایران

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

از مدل‌های مولد اقلیمی در دامنة وسیعی از مطالعات از قبیل مطالعات هیدرولوژی و محیط‌زیستی و ارزیابی ریسک در کشاورزی استفاده می‌شود. این مدل‌ها قادرند سری‌های زمانی مصنوعی در مقیاس روزانه با طول دورة مناسب را ایجاد کنند. در این مطالعه،‏ عملکرد مدل LARS-WG در 4 ایستگاه ساحلی شمالی و 8 ایستگاه ساحلی جنوبی ایران در رابطه با شبیه‌سازی سری روزهای خشک و مرطوب،‏ بارندگی،‏ دما،‏ تابش خورشیدی و نیز،‏ شبیه‌سازی وقایع حدی دما بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که این مدل در شبیه‌سازی توزیع روزانه و میانگین ماهانه و فصلی اکثر سری‌ها عملکرد مناسبی دارد،‏ اما عملکرد آن در مورد برآورد مقادیر انحراف استاندارد مجموع بارندگی ماهانه،‏ انحراف استاندارد متوسط ماهانة دما و متوسط ماهانة تابش خورشیدی چندان مناسب نیست. در مجموع،‏ مدل در ایستگاه‌های شمالی عملکرد بهتری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of LARS-WG Performance in 12 Coastal Stations of Iran

نویسندگان [English]

  • Behnam Ababaei
  • Farhad Mirzaei
  • Teimour Sohrabi
چکیده [English]

Stochastic weather generators are used in a wide range of studies, such as hydrological, environmental applications and agricultural risk assessments and can produce time series of synthetic daily weather data of proper duration. In the present study, the performance of the LARS-WG model was analyzed in four northern and eight southern coastal stations of Iran, in relation to the simulation of wet/dry series, precipitation, temperature, solar radiation and the simulation of temperature extreme events. The results showed that the model performance was very acceptable in relation to daily distribution, monthly, and seasonal mean of almost every series. However, its performance in estimating the values of total monthly precipitation standard deviation, mean monthly temperature standard deviation and mean monthly solar radiation standard deviation was not tolerable. In the whole, the LARS-WG model had a better performance in northern stations in comparison with southern stations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weather generator
  • statistical tests
  • coastal stations
  • LARS
  • WG