اثر توأم تنش آبی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در مراحل مختلف رشد در شرایط اقلیمی اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق برای بررسی اثر توأم تنش آبی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه­ای رقم 260KSC- در مراحل مختلف رشد در فصل زراعی 89-1388 اجرا گردید. تحقیق در سه آزمایش مستقل هر یک در قالب کرت­های یکبار خرد شده با طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه سطح آبیاری و سه سطح شوری در سه تکرار و در سه مرحله رشد رویشی (آزمایش یک)، گل­دهی (آزمایش دو) و بعد از گل­دهی (آزمایش سه) انجام شد. تیمارهای آبیاری شامل I1، I2 و I3 به ترتیب معادل 100، 75 و 50 درصد نیاز آبی گیاه و تیمارهای شوری شامل S1، S2 و S3 به ترتیب معادل شوری آب رودخانه کارون در روز آبیاری(S1)، S1+1.5 و S1+3 دسی­زیمنس بر متر بود. نتایج نشان داد اثر متقابل تنش آبی و شوری در هر سه آزمایش بر صفات مورد مطالعه (تعداد دانه در بلال، وزن 100 دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت) معنی­دار نبود. تیمارهای I3 و S3 نسبت به تیمارهای I1 و S1 به میزان 20، 23 ،27.5 و 20.5، 26.34، 13.2 درصد کاهش عملکرد را به ترتیب درآزمایش­های یک، دو و سه نشان دادند. بر اساس نتایج مرحله گلدهی حساس­ترین مرحله رشد نسبت به تنش آبی و شوری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction of Water and Salinity Stresses on Yield and Yield Components of Maize during Different Stages in Ahvaz Climate Conditions

نویسندگان [English]

  • Amir Soltani Mohamadi
  • Heidar Ali kashkooli
  • Ahmad Naderi
  • Saeid Boromand nasab
چکیده [English]

This research was carried out to study the effect of water and salinity stresses on yield and yield components of maize (KSC-260) during different growth stages in farming years 2009-2010. The research consists of three levels of irrigation water (50, 75 and 100 % treatments I1 to I3) and three levels of salinity irrigation water (salinity of water river (S1), S1+ 1.5 and S1+3 dS/m treatments S1 to S3) during three growth stages as vegetative (Experiment 1), flowering (Experiment 2) and after flowering (Experiment 3). The experiments were arranged according to a randomized complete block design with split plot layout. The results of this study showed that the interaction of water and salinity stresses had not any significant effect on factors (number of seeds per ear, 100-grains weight, grain yield, biological yield and harvest index) during all experiments. I3 and S3 treatments showed respectively 20, 23, 27.5 and 20.5, 26.34, 13.2 % reduction with respect to I1 and S1 treatments in experiment 1, experiment 2 and experiment 3, respectively. Flowering stage was the most sensitive growth stage to water and salinity stresses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Stress
  • Maize
  • Salinity Stress
  • Ahvaz