بررسی اثر سه نوع سیستم آبیاری با پساب بر میزان آبشویی آنیون های حاصله

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

با توجه به افزایش مصرف آب، استفاده از منابع آب‌های غیر متعارف نظیر پساب شهری در کشاورزی رایج شده است. این تحقیق برای بررسی تأثیر کاربرد پساب بر روی خصوصیات کیفی خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در چهار تیمار با سه تکرار در سال 1386انجام شد. چهار تیمارآبیاری، شامل آبیاری جویچه‌ای با آب معمولی (شاهد) ،آبیاری جویچه‌ای با پساب، آبیاری قطره‌ای سطحی با پساب، آبیاری قطره‌ای زیر سطحی با پساب بود. نمونه‌برداری خاک از چهار عمق (صفر تا 15، 15 تا 30، 30 تا 45، 45 تا 60 سانتی‌متری) در دو مرحله قبل و بعد از اعمال تیمار انجام گرفت. استفاده از پساب، باعث افزایش هدایت الکتریکی خاک می‌شود. نتایج نشان داد EC خاک افزایش می‌یابد و از نظر آماری، تفاوت معنی‌داری بین تیمارها در عمق 15 سانتی‌متری به‌وجود می‌آید. بهره‌گیری از پساب بر PH خاک اثر ندارد. استفاده از پساب سبب افزایش درصد ماده آلی خاک خاک می‌شود و از لحاظ آماری فقط در عمق 15 سانتی‌متری بین تیمارها تفاوت معنی‌داری در سطح 5 درصد وجود دارد. در عمق 15سانتی‌متری در مورد غلظت کلراید و سولفات نیز تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج نشان می‌دهد که سیستم آبیاری قطره‌ای زیر سطحی بهترین عملکرد )کمترین شوریds/m 2.43 (را از لحاظ کنترل شوری و سایر املاح خاک دارد و اثر آن روی خصوصیات فیزیکی خاک کمتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of three types of irrigation systems on leaching anions

نویسندگان [English]

  • Sharareh Nasr
  • Payam Najafi
  • Naser Honarjoo
چکیده [English]

World population growth is reaching the point where available fresh water is insufficient for basic needs of mankind. The municipal wastewater account common revival the sources for amends water deficit, since long for irrigation had used in agriculture section. For purpose of assessment of municipal wastewater of Khorasgan University (KHUW) on soil quality, four treatments in three replications were designed at 2007. The treatments were included furrow irrigation with normal water (check), furrow irrigation with KHUW (FW), surface drip irrigation with KHUW (DI), subsurface drip irrigation with KHUW (SDI). The soil samples were collected from 0-15, 15-30, 30-45 and 45-60 cm in two stages (beginning and end of research period). In this research, some parameters of soil quality were estimated. The (EC, pH, OM, Cl-, ,SO2-3) parameters were measured. The results show that the wastewater increases salinity soil but there is significant difference between DI and SDI only at surface(0-15cm). Also, using wastewater does not affect soil PH. Wastewater leads to increase of OM% soil at surface (0-15 cm) with significant different between DI , SDI and FW. SO2-3 show significant difference between DI with SDI, FW at 0-15 cm of depth and there was same condition for Cl- on (0-15 cm) depth. The results indicates that wastewater reuse causes to increase EC ,OM, SO2-3, Cl-. In conclusion, it was found that better condition based on EC and other salt solution in comparison with other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • drip irrigation
  • Cl
  • HCO?
  • SO?
  • ?
  • wastewater
  • furrow irrigation