مطالعه تئوری و آزمایشگاهی جهش هیدرولیکی واگرا با شیب کف معکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

در این تحقیق مشخصات جهش هیدرولیکی واگرا در حوضچه مستطیلی با شیب کف معکوس به صورت تئوری و آزمایشگاهی بررسی شده است. بدین منظور با بسط مبانی تئوری جهش هیدرولیکی، روابط تئوری برای نسبت عمق ثانویه و افت نسبی انرژی استخراج و با آزمایش‌هایی بر روی یک مدل حوضچه آرامش واگرا با شیب کف معکوس، که برای این منظور طراحی و ساخته شده بود، عمق ثانویه، طول و سایر مشخصات جهش بررسی شد. آزمایش‌ها برای 4 زاویه واگرایی (3، 5، 7 و 10 درجه) به اضافه جهش مستقیم در مقطع مستطیلی و برای 4 شیب کف معکوس (2.27، 4.1، 5.61 و 8 درصد) به همراه شیب صفر و در دامنه اعداد فرود (9-5.2) صورت گرفت. مقایسه نتایج نشان داد که مطابقت زیادی بین نسبت عمق ثانویه تئوری و تجربی وجود دارد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که بطور متوسط در هر زاویه واگرایی، افزایش شیب کف معکوس از صفر به 8 درصد باعث می‌شود در مقایسه با جهش کلاسیک، نسبت عمق ثانویه 47 درصد و طول نسبی جهش 35 درصد کاهش و افت نسبی انرژی 20 درصد افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical and Experimental investigation of diverging hydraulic jump on adverse slope

نویسندگان [English]

  • Amir Kasi
  • Javad Farhoudi
  • Mahdi Esmaeili varak
.
چکیده [English]

Buried porous clay capsule irrigation is one of the most important traditional methods that could be of great use on small and medium sized farms and gardens. Hydraulic characteristics of porous clay capsules are affected by clay type, clay percent, sand percent, T.N.V. %, wall thickness, soaking time, firing temperature and hydrostatic pressure. The present paper has attempted to evaluate the hydraulic characteristics of porous clay capsules based on firing temperature, soaking time, and hydrostatic pressure. Raw materials used for making porous clay capsules were obtained from calcareous soil of Nasr-Abad village of Gorgan city. The amount of sand added for improving hydraulic properties was ?, ???, ???, ???, and ???g into ????g of Nasr Abad of Gorgan soils respectively. These produced clay capsules were named Gorgan-?, Gorgan-???, Gorgan-???, Gorgan-???, and Gorgan-??? respectively. Results showed that with increasing firing temperature, the soaking time of porous clay capsules decreased. Also the discharge of porous clay capsules, with increasing firing temperature increased. The relationship between discharge of Gorgan-? and Gorgan-??? with hydrostatic pressures is linear and with increasing fine sand in Gorgan-???, Gorgan-??? and Gorgan-???, the relationship became non-linear. Meanwhile soil wetting shape with clay capsules followed a spherical trend, which is due to the low discharge of clay capsules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hydraulic jump
  • diverging cross section
  • adverse slope
  • stilling basin