بررسی تأثیراحداث Check Dam بر مرفولوژی آبراهه‌ها و ترسیب رسوبات (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آب جوان-فارس)

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی عملکرد سدهای اصلاحی رسوبگیر خشکه چین احداث شده درطول یک آبراهه بر مرفولوژی آبراهه و ترسیب رسوبات در یک منطقه کوهستانی خشک و نیمه خشک است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عملکرد سدهای اصلاحی ایجاد شده در تله اندازی رسوبات ریز دانه در قسمت های مختلف آبراهه متفاوت است و در این بین سدهای انتهایی عملکرد بهتری داشته اند. از سراب آبراهه به سمت پایین دست،‏پهنای آبراهه افزایش یافته و میزان رسوبات تله انداخته شده توسط سدهای انتهایی بیشتر از رسوبات ترسیب شده در سراب آبراهه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of check dams in stream morphology and sediment deposition (A case study: abjovan watershed, Fars province)

نویسندگان [English]

  • Reza Ghazavi
  • Abbas Ali Vali
  • Majid Mohamadesmaili
چکیده [English]

The effectiveness of check dams on the morphology of ephemeral channels and their impact on sediment deposition was investigated in a semiarid catchment. According to results, dams located in downstream were more effective in deposition of fine sediment than upstream dams. The results showed that dams influenced the width/depth ratios. The stream channel became wider and flatter in downstream, resulting in an increase of the volume of sediment and present of fine sediments from upstream to downstream.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Check dams
  • Sediment deposition
  • Stream channel morphology