مقایسه دو روش تئوری تلفیق معادلات انرژی و اندازه حرکت در تخمین دبی عبوری از دریچه-های قطاعی در شرایط استغراق

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

دریچه قطاعی از متداولترین سازه‌های تنظیم سطح آب و دبی جریان است. برای تخمین دبی عبوری یا ضریب تخلیه جریان از این دریچه‌ها روابط و نمودارهای تجربی متعددی ارایه شده است. هر یک از روابط تجربی موجود در محدوه‌ی خاصی معتبر می‌باشند. در این تحقیق دو روش تئوری بر مبنای تلفیق معادلات انرژی و اندازه حرکت برای تخمین دبی عبوری از دریچه-های قطاعی در شرایط استغراق بررسی شده است. در روش اول معادلات انرژی و اندازه حرکت بین مقاطع بالادست دریچه و ناحیه حداکثر انقباض جریان در پشت دریچه نوشته می‌شوند و مقدار دبی عبوری از هر معادله محاسبه و میانگین آنها در یک ضریب اصلاحی ضرب و به عنوان دبی محاسباتی در نظر گرفته می‌شود. در روش دوم رابطه انرژی بین مقطع بالادست دریچه و مقطع حداکثر انقباض جریان و رابطه اندازه حرکت بین مقطع حداکثر انقباض و مقطع جریان در پایاب دریچه نوشته می‌شوند که با حل همزمان دو معادله غیرخطی در یک برنامه کامپیوتری دبی عبوری از دریچه و عمق استغراق در پشت دریچه محاسبه می‌شود. با استفاده از 1490 داده بدست آمده از اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی محققان قبلی دو روش فوق مقایسه شد. نتایج نشان داد که روش‌های بکار گرفته شده از دقت خوبی برای تخمین دبی عبوری از دریچه برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of two theoretical methods based on combination of momentum and energy relation to estimate flow discharge under radial gate in submerged condition

نویسندگان [English]

  • Rasoul Ghobadian
  • Majid Yaghobi
  • Mohammad Zare
چکیده [English]

Stochastic weather generators are used in a wide range of studies, such as hydrological, environmental applications and agricultural risk assessments and can produce time series of synthetic daily weather data of proper duration. In the present study, the performance of the LARS-WG model was analyzed in four northern and eight southern coastal stations of Iran, in relation to the simulation of wet/dry series, precipitation, temperature, solar radiation and the simulation of temperature extreme events. The results showed that the model performance was very acceptable in relation to daily distribution, monthly, and seasonal mean of almost every series. However, its performance in estimating the values of total monthly precipitation standard deviation, mean monthly temperature standard deviation and mean monthly solar radiation standard deviation was not tolerable. In the whole, the LARS-WG model had a better performance in northern stations in comparison with southern stations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • momentum relation
  • energy relation
  • Radial gate
  • submerged condition