ارزیابی عدم قطعیت مدل‌های AOGCM-AR4 و مدل‌های هیدرولوژی در تخمین دما، بارش و رواناب حوضه قره‌سو تحت تأثیر تغییر اقلیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در شبیه­سازی رواناب یک حوضه، به دلیل تغییر اقلیم، عدم قطعیت­های مختلفی بر نتایج نهایی تأثیر می­گذارند و با  نادیده گرفتن هریک از آنها از اعتبار نتایج کاسته می­شود. همچنین در نظر نگرفتن عدم قطعیت­های مرتبط با مباحث تغییر اقلیم در مطالعات، می­تواند نتایج غیر واقعی و غیر کاربردی را به تصمیم­گیرندگان تحمیل کند. در این تحقیق سعی شده است که تأثیر عدم قطعیت مربوط به مدل‌های شبیه­سازی بارش-رواناب و مدل‌های AOGCM بر رواناب حوضه قره­سو در دوره 2069-2040 میلادی تحت سناریوی انتشار A2 از مجموع سناریوی SRES بررسی شود. در این راستا  از 9 مدل AOGCM-AR4 شامل CCSM3، CGCM3، CSIRO Mk3، GFDL CM2.1، GISS E-R، HadCM3، ECHAM5، MIROC-med، PCM و دو مدل مفهومی بارش- رواناب IHACRES و SIMHYD استفاده شد. ابتدا دو مدل­ بارش- رواناب برای دوره پایه 2000-1971 واسنجی و صحت­یابی شد . سپس با کوچک کردن مقیاس داده­های اقلیمی 9 مدل منتخب AOGCM-AR4 برای منطقه مطالعاتی و معرفی آن­ها به مدل‌های بارش-رواناب، محدوده تغییرات دما، بارش و رواناب حوضه در دوره 2069-2040 تحت سناریوی A2 مشخص شد. نتایج نشان می­دهد که در نظر گرفتن عدم قطعیت مربوط به مدل‌های AOGCM و مدل‌های هیدرولوژی باعث تعیین دقیق­تر تغییرات رواناب در منطقه مطالعاتی می­شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The uncertainty assessment of AOGCM & Hydrological models for estimating Gharesu basin temperature, precipitation, and runoff under climate change impact

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Kamal
  • Alireza Masah
چکیده [English]

In rainfall- runoff simulation of a basin under climate change, various uncertainties affect final results which would reduce reliability of the results if neglected. Also, overlooking uncertainties relating to climate change could exert unreal results for decision makers. In this research, we are trying to investigate the influence of uncertainty of rainfall-runoff and AOGCM models on Gharesu basin in 2040-2069 periods under A2 emission scenario. Nine AOGCM-AR4 models including; CCSM3، CGCM3، CSIRO Mk3، GFDL، GISS E-R، ECHAM5 ،HadCM3 ،MIROC-med ، PCM and two conceptual rainfall-runoff models; SIMHYD, IHACRES were applied. At first, two rainfall-runoff models were calibrated for 1971-2000 periods. Downscaling the data of nine AGCOM-AR4 models for study area and introducing them to the rainfall-runoff models, changes of basin temperature, precipitation and runoff in 1971-2000 relative to the 2040-2069 was highlighted under A2 scenario. Results of this research showed that regarding uncertainties related to AOGCM and Hydrology models result in more accurate nomination in runoff modification in the area of study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IHACRES
  • uncertainty
  • climate change
  • AOGCM
  • SIMHYD