دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 41، تیر 1400 
اثر مدیریت آبیاری و روش‌های کشت مستقیم و نشایی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه

صفحه 31-40

منیره فغانی؛ خلیل قربانی؛ قربان قربانی نصر آباد؛ موسی حسام