دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 43، دی 1400 
بررسی حقوقی مالکیت مجاری طبیعی آبی و آثار حقوقی مترتب برآن

صفحه 11-20

10.22034/iwrj.2021.11176

عباسعلی پورالشریعه؛ مرتضی شهبازی نیا؛ مهشید السادات طبایی


شبیه سازی رشد ذرت و توزیع رطوبت خاک با استفاده از مدل AquaCrop و کاربرد کمپوست نیشکر

صفحه 69-82

10.22034/iwrj.2021.11170

حسین بهداروندی؛ صائب خوشنواز؛ حسین قربانی زاده خرازی؛ سعید برومندنسب


تأثیر کاربرد آب شور در مراحل رشد رویشی و زایشی بر عملکرد و بهره‌وری آب در گیاه لوبیا قرمز

صفحه 97-105

10.22034/iwrj.2021.11181

زهره شاهرخیان؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ سید حسن طباطبایی؛ علی شاه نظری