بررسی تاثیر کیفیت‌های مختلف پساب بر برخی صفات بیوشیمیایی و مورفولوژی گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط کم آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به دلیل محدود بودن منابع آب، استفاده از آب‌های نامتعارف در بخش کشاورزی امری اجتناب ناپذیر است که یک توجه جدی را به استفاده صحیح از آب‌های نامتعارف مانند آب‌شور، فاضلاب شهری و صنعتی می‌طلبد. در این راستا، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامل تصادفی با 15 تیمار و چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد طی شش ماه بر روی گیاه گوجه‌فرنگی انجام شد. هدف از انجام این پژوهش مقایسه تاثیر پنج نوع کیفیت آب آبیاری (آب شهری (W)، فاضلاب خام (WS)، فاضلاب تصفیه شده (TWS)، مخلوط 50% آب شهری و 50% فاضلاب خام (W+WS)، مخلوط 50% آب شهری و 50% فاضلاب تصفیه شده (W+TWS)) به عنوان عامل اصلی و سه سطح آبیاری (40%، 70% و 100% نیاز آبی گیاه) به عنوان عامل فرعی بر برخی صفات بیوشیمیایی و مورفولوژی گیاه بوده است. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که اثر کم‌آبیاری بر برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه تفاوت معنی‌دار داشته است به طوری که افزایش آبیاری باعث افزایش تعداد برگ، سطح برگ، کلروفیل a، کلروفیل b، کاروتنوئید و پرولین گردیده است. همچنین نتایج نشان داد که اثر کیفیت آب آبیاری بر برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی دارای اختلاف معنی‌دار است اما بر میزان پرولین برگ تاثیری نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of different wastewater qualities on some biochemical and morphological traits of tomato plant under deficit irrigation

نویسندگان [English]

 • Mohammadali boush 1
 • Hossein Banejad 2
 • Mortaza Goldani 3
 • Masoumeh Metanat 1
1 Ph.D. Student irrigation and Drainage engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Water science Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

With the increase of population, migration to cities and expansion of urbanization, improvement of living standards, and expansion of industries have caused a large volume of sewage to be produced in limited areas that the cannot be refined in the environment. However, this high volume of wastewater can be considered a source of water, materials, and energy. Today, many countries make optimal use of water resources and advance their national development programs based on recycling. The use of wastewater in agriculture should be based on water, soil, and environment characteristics, and be established regarding the proportion between the quality of the wastewater and the type of wastewater application, according to economic issues. This subject requires access to executable standards, instructions, and criteria for each of the different sections to observe environmental standards. Wastewater as a stable water source for irrigation of agricultural products should be considered in water crisis management, in compliance with ecological considerations.
A factorial experiment was conducted in a complete randomized design with 15 treatments and four replications in the research greenhouse of the Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. For this experiment, sandy loam soil was used in 60 pots (6 kg containing). Treatments include urban water (W), treated wastewater (TWS), untreated wastewater (WS), combined urban water and treated wastewater ratio of 50:50 (W + TWS), and combined urban water and untreated wastewater (W + WS) (50:50) as irrigation water, and three levels of irrigation were 100, 70 and 40% of the plant's water requirement. First, treated wastewater samples, untreated wastewater, and urban water were taken to the laboratory for water quality analysis. The seedlings were transferred to the desired pots in the three or four-leaf stage. After 150 days, the plants were harvested from the pools, and traits such as leaf number, leaf area, chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids, and proline were measured.
According to the analysis of variance tables, the simple effect of water quality treatment on the leaf number, leaf area, chlorophyll a and b at the level of one percent probability have a significant difference; but there was no significant difference in proline and carotenoid traits. In simple effect of deficit irrigation treatment, all measured characteristics have a considerable difference at the level of one percent probability. However, in the interaction effect of water quality and deficit irrigation, leaf number, leaf area, chlorophyll a and b, and carotenoids trait were significant at the level of one percent probability, and proline trait was not significantly different. Therefore, due to the interaction of water quality and deficit irrigation treatments, the most leaf number was related to the treatment of 100% of the plant's water requirement with untreated wastewater, and the least leaf number belongs to the treatment of 40% of the plant's water requirement with urban water. In the leaf area, the highest amount was related to 100% of the plant's water requirement with untreated wastewater. The least amount was related to 40% of the plant's water requirement with urban water. The most amount of chlorophyll a was associated with the treatment of 100% of the plant's water requirement with untreated wastewater. The least amount of chlorophyll is associated with 100% of the plant's water requirement with treated wastewater. In chlorophyll b, the most value was related to the interaction treatment of 100% of the plant's water requirement, and the combination of urban water and untreated wastewater in the ratio of 50:50 and the least number was related to the treatment of 100% of the plant's water requirement with treated wastewater. Also, in the carotenoid trait, most carotenoids were related to 100% of the plant's water requirement with untreated sewage. The least amount of carotenoid was linked to 40% of the plant's water requirement with untreated wastewater.
According to the results, it can be concluded that the leaf number, leaf area, chlorophyll a, and chlorophyll b in the treatment of urban water with untreated wastewater was more than the control, and the quality of irrigation water on proline was not significantly different. Also, it is concluded that the plant's natural response to drought stress depends on the amount of water and can be short-term or long-term physiological responses. Thus, the lack of access of tomato plants to enough water reduces physiological traits such as leaf number, leaf area, and photochemical traits such as chlorophyll a, chlorophyll b, and carotenoids. But deficit irrigation increases the amount of proline, and with the drought stress intensifies, the number of proline increases. Thus, in conditions of deficit irrigation, the plant reduces its osmotic potential to absorb more water by accumulating potential osmotic regulators such as proline and soluble carbohydrates in the leaf.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chlorophyll a
 • Chlorophyll b
 • Carotenoids
 • Number of leaves
 • Proline
 • انصاری ح. شریفان ح. و داوری ک. 1389. اصول عملیات آبیاری عمومی. انتشارات جهاد دانشگاه مشهد. 482 ص.
 • اوغازیان ع. اکبری‌زاد ا. کلانه ح. و رحمانی‌ثانی ا. 1394. مقایسة امکان رشد گیاه ذرت شیرین آبیاری‌شده با پساب بیمارستانی تصفیه‌شده توسط گیاهان و تیورونی. فصلنامة کمیتة تحقیقات دانشجویی دانشگاه پزشکی سبزوار. 3(20): 11-18.
 • رزمی ن. ایران‌نژاد ج. خانزاده ح. و مقدم ب.1392. اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه رقم سویا. نشریة علمی-پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. 7 (1): 57-70.
 • زراع ر. سهرانی ت. و متشرع‌زاده ب. 1396. تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه‌شده بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و تغذیه‌ای لوبیا‌چیتی. مدیریت آب و آبیاری. 7(1): 43-57.
 • شاهرخ‌نیا م. شاه‌امیریان م. و غیاثی ع. 1395. بررسی اثر مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد و کیفیت ارقام گوجه‌فرنگی تحت کاشت نشانی. نشریة آبیاری و زهکشی ایران. 2(10): 177-186.
 • فیروزآبادی ع. ق. رائینی م. شاه‌نظری ع. و زارع ابیانه ح. 1392. تغییرات شاخص کلروفیل، شاخص سطح برگ و پارامتر‌های ریشة گیاه آفتاب‌گردان در کم‌آبیاری-آبیاری تنظیم‌شده و کم‌آبیاری ناقص ریشه. فناوری تولیدات گیاهی، 6 (1): 69-79.
 • کرمانی، م. اسدی ر. و سانیج ح. 1394. اثر مقادیر مختلف پساب شهری بر عملکرد پنبه با آبیاری قطره‌ای. نشریة پژوهش آب در کشاورزی. 29 (1): 64-74.
 • گلچین ل. سلیماسی س. و کلوانق ج. 1393. اثر آبیاری با پساب کارخانة خمیرمایه بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و عملکرد باقلا. نشریة علمی-پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی. 1(29): 29-40.
 • Ahmadi A. and Siosemardeh A. 2005. Investigation on the physiological basis of grain yield and drought resistance in Wheat: leaf photosynthetic rate, stonatal ciduvtance and noun stonatal. Limitation. Iran. Ja GRON. Breeding. 7(5): 807-811.
 • Ai Nio S. Mantilen Ludong D. P. and Wade L. J. 2018. Comparison of leaf osmotic adjustment expression in wheat (Triticum aestivum L.) under water deficit between the whole plant and tissue levels, Agriculture and Natural Resources. 52(1): 33-38.
 • Alizadeh A. Bazari M. Velayti S. Hasheminia M. and Yaghmaie A. 2001. Irrigation of corn with wastewater. In:Ragab R, Pearce G, Chamgkim J,Nairizi S and Hamdy A (Eds), pp147-154.ICID Intermational Workshop on wastewater Rruse and Management.Seoul, South Korea. 147-154
 • Al-Yasi H. Attia H. Alamer Kh. Hassan F. Esmat F. Elshazly S. Kadambot K. H. M Siddique. and Hessini K. 2020. Impact of drought on growth, photosynthesis, osmotic adjustment, and cell wall elasticity in Damask rose. Plant Physiology and Biochemistry 150(1): 133-139.
 • Arnon D. I. 1967. Copper enzymes in isolated chloroplasts.Polyphenoloxidase in Beta vulgaris. PlantPgysiol. 24(1): 1-15.
 • Bates L. S. Waldern R. P. and Teare I. D. 1973. Rapid determination of free proline for water stress studies.Plant Soil. 39(1): 205-207.
 • Bressan D. F. Capelin D. Gomes E. R. Barros É. A. D. Bettini M. d. O. and Broetto F. 2020. Impacts on growth, water relations and nutritional composition of basil plants submitted to irrigation with saline and wastewater, SN Applied Sciences. 2(4): 1-11.
 • Condon A. Richards A. Rebetzke J. and Farqouhar D. 2002. Improving instrinsic water use efficiency and crop yield. Crop Sci. 42(1):122-133.
 • Dalvi U. S. Naik R. M. and Lokhande P. K. 2017. Antioxidant defense system in chickpea against drought stress at pre- and post- flowering stages, Ind J Plant Physiol. 23(1): 16-23.
 • Elfanssi S. Ouazzani N. Ad Mandi L. 2018. Soil properties and agro-physiological responses of alfalfa (Medicago sativa L.) irrigated by treated domestic wastewater, Agricultural Water Management. 202(1): 231-240.
 • Loggini B. Scartazza A. Brugnoli E. and Navari-Izzo F. 1999. Antioxidative defense system, pigment composition, and photosynthetic efficiency in two wheat cultivars subjected to drought. Plant Physiology. 119(3): 1091-1100.