دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 40، فروردین 1400 
مدل‌سازی کیفیت آب رودخانه سفیدرود با استفاده از نرم‌افزار Qual2kw

صفحه 121-131

آرش خنک؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده؛ علی صارمی؛ مهدی محمدی قلعه نی


کاربرد مدل‌های فیزیکی برای تعیین ویژگی‌های شکافت و جریان در شکست سدهای خاکریزه‌ای

صفحه 149-162

کامران کوزه گر؛ یوسف حسن زاده؛ سعید اسلامیان؛ میکائیل یوسف زاده فرد؛ علیرضا بابائیان امینی