بررسی اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه همیشه بهار در بافت‌های مختلف کشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به کمبود آب با کیفیت، استفادة بهینه از آب در آبیاری بیش از پیش مورد توجه بوده به‌نحوی که مستلزم استفاده از روش‌های مدیریتی و فناوری‌های نوین (مانند استفاده از میدان مغناطیسی) است. استفاده از آب مغناطیسی در کشاورزی می‌تواند عاملی برای بهبود کمیت و کیفیت محصولات تولیدی باشد. برای بررسی اثر آب مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار در بافت‌های مختلف خاک، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانة تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 98-1397 بر پایة کشت گلدانی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی در این پژوهش شامل سه سطح میدان مغناطیسی (صفر ، 0.3 و 0.6 تسلا) و 3 بستر کشت (سیلتی رسی S1، لوم رسی S2 و لوم شنی S3) بود. نتایج نشان داد که بافت‌های مختلف خاک بر صفت‌های وزن خشک شاخة جانبی، برگ و ساقه؛ تعداد گل، حجم ریشه و ارتفاع در سطح یک درصد و بر صفت‌های وزن خشک ریشه و گل و تعداد برگ در سطح 5 درصد معنی‌دار شد. استفاده از آب‌های مغناطیسی نیز در سطح احتمال یک درصد بر صفت‌های وزن خشک شاخة جانبی، برگ، ریشه و گل، ارتفاع و حجم ریشه معنی‌دار شد، همچنین آب مغناطیسی بر طول ریشه در سطح 5 درصد معنی‌دار شد. اثر متقابل بافت خاک و آب مغناطیسی نیز بر وزن خشک شاخه جانبی، ریشه و گل در سطح یک درصد و بر صفت‌های وزن خشک برگ و ساقه و حجم ریشه در سطح 5 درصد معنی‌دار شد. استفاده از آب عبوری از میدان‌های مغناطیسی 0.3 و 0.6 تسلا در آبیاری گیاه دارویی گل همیشه بهار به‌ترتیب منجر به افزایش 11.34 و 28.5 درصدی در تعداد گل و کاهش 14.99 و 13.58 درصدی در تعداد برگ شد. بیشترین میزان وزن خشک گل در بافت‌های S1، S2 و S3 با میزان 0.61، 0.64 و 0.75 گرم در تیمار آب مغناطیسی 0.3 تسلا مشاهده شد. به‌طور کلی استفاده از آب مغناطیسی در هر سه بافت مورد استفاده در این پژوهش ، سبب بهبود رشد گیاه همیشه بهار و عملکرد گل آن نسبت به تیمار شاهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of irrigation with magnetized water on growth and yield properties of Marigold under different soil textures

نویسندگان [English]

  • Abbas Safarizadehsani
  • Saber Jamali
  • Hossein Banejad
چکیده [English]

Due to the limited water resources, there is too much emphasis on the efficient use of the present water resources for irrigation. Magnetized water can be used for the reclamation of water and soil. The usage of magnetic water in agricultural production will enable intense and more quantities and qualitative production. Marigold (Calendula officinalis L.) is one of the oldest medicinal plants, which is used for the pharmaceutical industries. In order to evaluate the effects of different growth beds and magnetized water on the growth and yield characteristics of marigold flower. Safana (31) showed that irrigating the plants with magnetized water of 1000 and 1500 GS had significant increases in height, leaf number, flower number, and fresh and dry weight characteristics of marigold, plants except number of flowering days, while the irrigation with normal water gave the minimum average for all the studied characters, except number of flowering days. The results obtained from some studies showed that the combined application of different substrates (Treatment No. 4: garden soil + spent mushroom compost + Rice bran + manure at a volume ratio of 25%) significantly increased the leaf area (47.76 cm2), plant height (24.60 cm), shoots and flowers’ dry weight (0.043 and 0.014 g respectively), chlorophyll a and total chlorophyll. The highest root dry weight (0.0056 g) was observed on treatment No. 7 (garden soil + spent mushroom compost + manure at a volume ratio of 33%) and treatment No. 8 (garden soil + manure at a volume ratio of 50%) (24).
Greenhouse research was carried out to study the simultaneous effect of irrigation with magnetized water and different soil textures on the growth and yield properties of Marigold plant, with three replications as pot planting under greenhouse conditions in Ferdowsi University of Mashhad during 2019. The research station is located in north-east of Iran at 36° 16' N latitude and 59° 38' E longitude and it is 958 m above the sea level. The experiment was performed as the factorial arrangement in a completely randomized design with three replications including two factors; magnetic field levels consisted of four levels of 0, 0.3, and 0.6 Tesla, and soil texture treatments consisted of three levels of silty clay, clay loam, and sandy loam. The obtained data (branches, leaf, root, stem, and flower’s dry weights, flower and leaf number, root length, root volume, and height) were analyzed using statistical software of SAS. Ver. 9.0 and the means were compared using LSD range test at 5%.
The results showed that the soil texture on dry weights of branches, leaf and stem, flower number, root volume, and height were significant at 1% level (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gitana cultivar
  • Flower yield
  • Magnetic field
  • Marigold