دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 6، تیر 1389 
ارزیابی مدل SWAP در تخمین محصول گندم در شرایط کم آبیاری و شوری در منطقه بیرجند

صفحه 43-58

محمد‌جواد نحوی‌نیا؛ علی شهیدی؛ مسعود پارسی نژاد؛ بختیار کریمی


بررسی اثر کم آبیاری و پتاسیم بر عملکرد دانه و روغن گیاه کلزا در منطقه شهرکرد

صفحه 67-74

مرضیه قادری‌قهفرخی؛ احمد محمدی؛ رامین ایرانی‌پور؛ مجید فرزان