پیش‌بینی شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی با استفاده از تئوری RUN و زنجیره مارکوف مطالعه موردی: استان لرستان

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

چکیده

در این مورد مطالعاتی شدت،‏ تداوم و فراوانی خشکسالی در استان لرستان با استفاده از داده های بارندگی ماهانه تحلیل شد. ابتدا با انجام نرمال‌ سازی داده ها اقدام به ساخت سری زمانی نمره Z بارندگی شد و سپس با استفاده از تئوری ران و تعیین سطح آستانه،‏ جداسازی ماه‌ها و دوره های خشک صورت گرفت .منحنی های شدت،‏ تداوم و فراوانی خشکسالی ترسیم شد. در ادامه با استفاده از زنجیره مارکوف ماتریس احتمال انتقال و ماتریس احتمال ایستای منطقه استخراج و وضعیت منطقه در پانزده سال آتی از نظر تعداد سال‌ های خشک و تداوم این سال‌ها پیش‌بینی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting severity, duration and frequency of droughts using Markov chain and run theories (Case study: Lorestan Province)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bashirzadeh
  • Shahab Araghi nejad
چکیده [English]

In the present study severity, duration and frequency of droughts were analyzed using monthly rain data in Lorestan province. At first, the rainfall data was normalized and then rain time series Z score was created. Dry months and periods were separated by applying run theory and by determining critical. Threshold Then, the severity, duration and frequency (SDF) curves of the droughts were plotted. By applying Markov chain, transition probability matrix and region’s static probability matrix were extracted and the number of dry years and duration of the droughts in the region was forcasted for the next 15 years. . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Markov chain
  • Drought Forecast
  • Lorestan
  • Run theory