تعیین مناسب‌ترین تابع توزیع ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع سیستم‌های آبیاری بارانی دشت دهگلان کردستان

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش برای دستیابی به بهترین توزیع برای پیش‌بینی ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع،‏ 20 مزرعه از مزارع دشت دهگلان (10 سیستم کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک و 10 سیستم لوله چرخدار) به‌صورت تصادفی انتخاب شد. سپس ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع اندازه‌گیری شده به کمک معیار متوسط خطای نسبی پیش‌بینی با ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع محاسبه شده از روش‌های توزیع نرمال،‏ توزیع یکنواخت و توزیع بتا مقایسه شدند. نتایج حاصل حاکی از آن است که در 10 مزرعه لوله چرخدار در فاصله‌های استقرار 9،‏ 12،‏ 15،‏ 18 و 21 متری و در کل داده‌های 5 حالت مذکور و همچنین در 10 مزرعه با سیستم کلاسیک ثابت،‏ توزیع نرمال بیشترین دقت را در پیش‌بینی ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع دارند. در تمامی حالات مذکور هر سه توزیع یاد شده از دقت بیشتری در پیش‌بینی ضریب یکنواختی نسبت به یکنواختی توزیع برخوردار هستند،‏ همچنـین در سـیستم لوله چرخـدار با کاهش فاصله میان دو استقرار متناوب بر دقت هر سه توزیع افـزوده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the best fit function for uniformity coefficient and distribution uniformity of sprinkler irrigation systems in Dehgolan Plain of Kurdistan

نویسندگان [English]

  • Gooran Yamin-Moshrefi
  • Isa Marofpoor
  • Hooshang Ghamarnia
  • Arsalan Faryabi
چکیده [English]

Several studies confirm the negative effects of non- uniform distribution of water on crop productivity and deep percolation. This means that some parts of the farm get more water than required on the other hand, other parts of the farm suffer from under- irrigation and water stress. In this research, the best fit functions for prediction of Uniformity Coefficient and Distribution Uniformity obtained using 20 randomly selected pressure conduit irrigated farms in Dehgolan plain (10 classic sprinkler systems and 10 wheel move systems). The measured Uniformity Coefficient and Distribution Uniformity were compared by fitting normal, uniform and beta distributions functions. The results show that normal distribution has the best fit line in predicting the Uniformity Coefficient and Distribution Uniformity in all the 5 settlements in the10 wheel move farms with spacing of 9, 12, 15, 18 and 21 meters as well as in the 10 farms with classic sprinkler systems,. In all of three cases, normal distribution functions have the most accuracy in prediction of Uniformity Coefficient and Distribution Uniformity. Also the accuracy increased in wheel move system with decreasing the space between two frequent settlements.