اندازه‌گیری فرسایش پاشمانی و رابطة آن با شدت بارندگی در استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

قطرات باران پس از برخورد با زمین ذرات خاک را متلاشی می‌کند و به روند فرسایش آبی سرعت می‌بخشد. شدت و میزان تخریب ذرات خاک (پاشمان) به انرژی جنبشی قطرات باران بستگی دارد که خود تحت تأثیر شدت بارندگی است. برای به‌دست آوردن رابطه بین میزان فرسایش پاشمانی و شدت بارندگی در ایستگاه‌های هواشناسی استان کردستان با استفاده از کاسه‌های پاشمان که به‌همین منظور ساخته شده و در محل ایستگاه‌های هوا‌شناسی نصب شده‌اند،‏ ماسه‌های جابجا شده در مدت زمان مشخصی اندازه‌گیری شدند. شدت بارندگی برای پایه زمانی فوق از گراف‌‌های مربوطه استخراج و با استفاده از رابطه ویشمایر- اسمیت انرژی جنبشی باران محاسبه شد. رابطه نمایی بین شدت بارندگی و مقدار ماسه جابجا شده در ایستگاه مریوان نسبت به ایستگاه‌ زرینه همبستگی بالاتری را نشان داد و در ایستگاه سقز معنی‌دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Splash erosion measu-- ent and its relationship to rainfall Intensity in Kordestan province

نویسندگان [English]

  • Hossein Khaledian
  • Sayed Saber Shahooty
چکیده [English]

The raindrops cause dispersion of soil particles when they hit the ground and accelerate the process of water erosion. The intensity and amount of soil dispersion depends on kinetic energy which, in turn, is influenced by rainfall intensity. To investigate the relationship between the amount of splash erosion and rainfall intensity at meteorology stations of Kurdistan province, sprinkling cups were designed and installed in these stations. The displaced sands at given time intervals were measured. The rainfall intensity at the time intervals was extracted from related graphs and using Wieshmaier's formula, kinetic energy of rain was calculated. The results showed that the relationship between rainfall intensity and splash rate in Marivan station was more strong whereas nosignificant relationship was observed in Saghez station.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kurdistan province
  • Soil erosion
  • Rainfall
  • Splash erosion