بررسی جریان نزدیک‌شونده در اطراف لوله زهکش با پوشش پوسته برنج(مطالعه موردی: پروژه ران بهشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق در اراضی تحت زهکشی شرکت ران بهشهر و به‌منظور ارزیابی عملکرد هیدرولیکی پوشش پوسته برنج انجام شده است. برای مطالعات صحرایی هفت عدد پیزومتر بین دو خط زهکش زیرزمینی S3PD14 و S3PD15 نصب شد. در طی فصول بارندگی در سال 1385 (اول آذر تا آخر اسفند)،‏ مقادیر عمق سطح ایستابی وسط دو زهکش،‏ شدت تخلیه زهکش‌ها،‏ افت جریان نزدیک شونده (hap)‎ و افت جریان ورودی (he)‎ در اطراف لوله‌های زهکش اندازه‌گیری شد. بر‌اساس داده‌های صحرایی،‏ مقادیر مقاومت جریان نزدیک‌شونده (Wap)‎،‏ ثابت جریان نزدیک‌شونده (ap∝)‎ و نسبت افت جریان نزدیک‌شونده (Fap)‎ برای بررسی عملکرد پوشش پوسته برنج در هر دو خط زهکش به‌دست آمده‌اند. محاسبات نشان داد که عملکرد پوسته برنج در زهکش S3PD15 بهتر از زهکش S3PD14 بوده است. نتایج نشان داد که عملکرد مناسب پوشش پوسته برنج به شرایط نصب،‏ ویژگی‌های خاک دست خورده اطراف زهکش و تجزیه شدن آن بستگی دارد. اختلاف قابل توجه بین مقادیر افت جریان نزدیک‌شونده و افت جریان ورودی حاکی از گرفتگی در قسمت بیرونی پوشش پوسته برنج بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of approach flow around drain pipe with rice husk envelope (case study: Ran-Behshahr project)

نویسندگان [English]

  • Hamed Ebrahimian
  • Abdolmajid liaghat
  • Masoud Parsinejad
  • Mojtaba Akram
چکیده [English]

This paper studies the hydraulic performance of rice husk envelope in subsurface drainage system in Behshahr, Iran. Seven piezometers were installed between two subsurface drains designated as S3PD14 and S3PD15. Subsurface drainage system was monitored in rainy season. Parameters such as daily midpoint depth of water table, drain discharge rate, and head loss of water table in the vicinity of the drain including approach-flow head (hap) and entrance-flow head (he) were recorded. Parameters such as approach-flow resistance (Wap), approach-flow constant (∝ap) and approach-flow head loss fraction (Fap) were estimated in both S3PD14 and S3PD15 drains. The results showed that the performance of rice husk was better in S3PD15. Also, the proper performance of rice husk depends on the rate of envelope decay and the installation conditions of the trench backfill, which is reflected in its hydraulic conductivity. The great difference between approach-flow head and entrance-flow head could be related to clogging of the external part of rice husk envelope.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice husk envelope
  • Approach
  • flow and Behshahr
  • Subsurface drainage
  • Evaluation