ارزیابی رفتار سد خاکی نهرین در طول ساخت به‌روش اجزای محدود و مقایسه با مقادیر واقعی حاصل از داده‌های ابزار دقیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کنترل مستمر ایمنی و پایداری سدهای خاکی در حین ساخت،‏ اولین آبگیری و نیز در زمان بهره‌برداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نقش اصلی هسته در این‌گونه سدها به‌دلیل پایین بودن نفوذپذیری رس،‏ جلوگیری از نشت آب است. در دوران ساخت،‏ افزایش سرعت خاکریزی به افزایش فشار حفره‌ای و کاهش تنش مؤثر در هسته منجر می‌شود که ممکن است در اولین دوره آبگیری پایداری سد را تهدید کند. با کمک ابزار دقیق نصب شده در این‌گونه سد‌ها،‏ پایداری آن را می‌توان کنترل کرد. با توجه به رفتار غیرخطی سد خاکی برای تحلیل آن باید از روش عناصر محدود و مدل‌های رفتاری مناسب بهره جست. در تحقیق حاضر بر اساس داده‌های ابزار دقیق سد خاکی نهرین طبس،‏ تنش‌های ایجاد شده و نیز نشست سد در دوران ساخت با مقادیر حاصل از تحلیل عددی مقایسه شده است. به‌این‌منظور دوران ساخت سد با استفاده از دو مدل رفتاری مور-کلمب و سخت‌شونده،‏ تحلیل گشته و تنش‌های ایجاد شده در هسته و نشست آن با داده‌های ابزار دقیق مقایسه شده است. با توجه به همخوانی داده‌های ابزار دقیق و نتایج حاصل از تحلیل،‏ می‌توان گفت پارامترهای مقاومتی خاک که از آزمایشات به‌دست آمده،‏ به واقعیت نزدیک بوده و نیز مدل‌های رفتاری انتخاب شده قادر به پیش‌بینی مناسب رفتار سد در این مرحله هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the behavior of Nahreyn embankment dam during construction and comparing instrumentation data with the results of a finite element code

نویسندگان [English]

  • Jafar Bolouri-Bazaz
  • Mohsen Mobini-Zad
چکیده [English]

Permanent control of embankment dam stability during construction especially in the instance of first impounding as well as during the project life is a significant issue. The role of clay core in such dams is to prevent water leakage. Rapid construction of a clay core causes pore water pressure to be increased and effective stress to be reduced. This may endanger the stability of dam. Hence, instrumentation of such dams, to monitor their behavior, plays an important role in the dam stability. An earth dam is a continuous structure with non-linear behavior which can be anlysed by finite element method and an appropriate soil model. In this paper, induced stresses and also settlement of a dam during construction obtained from the instrumentation of Nahreyn dam have been compared with the analytical results obtained from a finite element method. Mohr-Coulomb and hardening soil models were used to do stress-strain analysis. It is shown that instrumentation data and the analysis results are in good agreement and that the dam stability during construction and afterwards could be controlled using strength soil parameters and above-mentioned soil models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monitoring
  • Embankment dam
  • Construction period
  • Hardening soil and Mohr
  • Coulomb
  • Instrumentation