دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 7، دی 1389 
مدل تجربی پیش‌بینی سرعت طولی در پیچانرود تند

صفحه 59-68

جواد مظفری؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ محمد سعادت نیا


تجزیه و تحلیل پروفیل‌های جریان درون محیط‌های متخلخل درشت دانه

صفحه 81-88

محمد صدقی اصل؛ حسن رحیمی؛ جواد فرهودی؛ جمال محمد ولی سامانی


تأثیر بستر موج‌دار مثلثی بر مشخصات پرش هیدرولیکی

صفحه 99-108

محبوبه غزالی؛ حسین صمدی بروجنی؛ بهزاد قربانی؛ روح الله فتاحی