ارزیابی معیارهای تخصیص در مدلهای مدیریت سیستم مخازن در شرایط کم آبی (مطالعه موردی: حوضه کارون)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

سدها از جمله سازههای زیربنائی تأمین آب به‌ویژه در دوره های خشکسالی هستند. چنانچه بهره برداری از مخازن بهینه باشد، اهداف سد به نحو مطلوبی تأمین میشود. ولی از آنجاکه بهره برداری بهینه از سیستم های بزرگ منابع آبی، وقت گیر، پیچیده و بعضاً دست نیافتنی است، استفاده از روشهای جایگزین مدلهای بهینه سازی که با دقت قابل قبول، امکان رسیدن به جواب مناسب نزدیک به بهینه را داشته باشند، راه حل مناسبی به‌نظر میرسد. در این تحقیق عملکرد دو مدل شبیهسازی WEAP و MODSIM، با مدل بهینه سازی غیرخطی Lingo، برای یک سیستم تکمخزنه و سپس یک سیستم چندمخزنه در یک دوره خشک مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی نحوه عملکرد مدلها، از مقایسه چند معیار توسعه یافته جهت بیان کارآیی سیستم مخازن استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در بهره برداری تک مخزن چنانچه هدف رسیدن به اعتمادپذیری حجمی مطلوب باشد، میتوان از مدلهای شبیه سازی به‌جای مدلهای بهینه سازی استفاده کرد. استفاده از مدلهای شبیه سازی منجربه افزایش 38 درصدی معیار کمبود نسبی میشود، حال آنکه مقدار معیارهای اعتمادپذیری زمانی، برگشت پذیری و آسیب پذیری یک سیستم در مدلهای شبیه سازی اختلاف زیادی (حدود 2 برابر) با مدل بهینه سازی دارند. در بهره برداری چند مخزنه نیز، اختلاف اعتمادپذیری حجمی و برگشت پذیری مدلهای شبیه سازی و بهینه سازی به‌ترتیب 25% و40% است. در مورد سایر معیارها، اختلاف دو مدل از 300 درصد نیز تجاوز می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of performance indices of reservoir system management models in drought events

نویسندگان [English]

  • Mahsa Farhangi
  • Omid Bozorg Haddad
.
چکیده [English]

Reservoirs are one of the most important infrastructures that play a vital role to supply water in specially drought events.  By optimum operation of reservoirs the target objectives can be obtained in an acceptable level. But, hence the optimum operation of the large water resources systems by using the optimization models is complicated, time consuming and sometimes inaccessible, the use of other methods which yields the satisfactory near-optimum results with acceptable precession seems to be an acceptable solution for this type of problems. In this study the performance of MODSIM and WEAP simulation models have been compared to those obtained by Lingo optimization packages for a single-reservoir systems as well as in a multi-reservoir system in a period of low flow condition. For better evaluation of models' performances, some criteria have been developed and applied for the reservoir systems in this study. The results showed that by considering the volume reliability as the operation goal, the simulation models can be replaced by the optimization models in single-reservoir systems. However, in such systems the simulation models increases the relational deficit for about %38, whereas the temporal reliability, resiliency and vulnerability of the system yielded by simulation models is about half of those obtained by the optimization models.  Moreover, the volume reliability and resiliency of the system are not the same in simulation and optimization models. The discrepancy of the volume reliability in optimization and simulation models is about 25% and the discrepancy of resiliency in the mentioned models is 40%. The discrepancy of other performance indices is more than 300%. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • Optimization
  • Preferences Indices
  • WEAP
  • MODSIM
  • Lingo