نقش سوپرجاذب Superab A200 در تعدیل تنش‌های رطوبتی خاک و اثر آن بر پویایی نیتروژن و فعالیت‌های آنزیمی آلکالاین فسفاتاز و اوره‌آز خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد/ گروه خاکشناسی

2 .

چکیده

نقش سوپر جاذب Superab A200  در کاهش تنش‌های خشکی و اثر آن بر پویایی نیتروژن و فعالیت آنزیمی خاک‌های شنی و رسی است. این آزمایش به صورت فاکتوریل شامل سه فاکتور: 1) بافت خاک (رسی و شنی)، 2) سوپرجاذب در 4 سطح (0، 0.1، 0.3 و 0.5 درصد وزنی) و  3) رطوبت خاک (30% و 70% ظرفیت مزرعه) در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار تحت شرایط انکوباسیون اجرا شد. مصرف سوپرجاذب بر تمام شاخص‌های بیولوژیک اندازه‌گیری شده اثر مثبت و معنی‌دار داشت، ولی شدت تأثیر به مقدار مصرف آن، نوع بافت و میزان رطوبت خاک بستگی دارد. معدنی شدن نیتروژن، آمونیفیکاسیون،  نیتریفیکاسیون، نیتروژن بیوماس میکروبی و فعالیت آنزیم‌ها در خاک رسی با رطوبت 70% ظرفیت مزرعه بیشترین مقدار را نشان دادند. فعالیت‌های بیولوژیکی در خاک رسی (احتمالاً به‌دلیل دارا بودن کربن آلی بیشتر) و در رطوبت بهینه حداکثر  بود. اثر رطوبت و بافت خاک بر تمامی فعالیت‌های بیولوژیکی اندازه‌گیری شده معنی‌دار شد. نتایج نشان داد که مقدار آمونیفیکاسیون و نیتریفیکاسیون تجمعی با افزایش سطوح سوپرجاذب افزایش یافت و کاربرد آن در سطوح پایین اثر بیشتری داشت. تولید نیترات و آمونیوم با افزودن 0.1 درصد سوپرجاذب با سرعت بیشتری نسبت به سطوح دیگر افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of superabsorbent Superab A200 in alleviating drought stress and its influence on nitrogen dynamics and soil alkaline phosphatase and urease activities

نویسندگان [English]

  • Faez raiesi 1
  • Fereshteh Rajaei 2
1 .
2 .
چکیده [English]

The growth and activity of microorganisms in arid soils have always been constrained with persistent drought stresses. The aim of this study was to assess the role of superabsorbent Superab A200 in reducing drought stresses and its effect on N dynamics and enzyme activities of sandy and clay soils under laboratory conditions. A 2×4 factorial experiment consisting of two levels of soil moisture (30 and 70 % of the field capacity), and four levels of the superabsorbent (0, 0.1, 0.3 and 0.5 %, w/w) arranged in a completely randomized design with three replicates were carried out using two soil textures (sandy and clay). The application of the superabsorbent had a significant, positive effect on most measured properties. But the effect was largely depended upon the quantity of superabsorbent, soil texture and moisture level in the soil. Nitrogen mineralization, ammonification and nitrification rates, microbial biomass N, alkaline phosphatase and urease activities were significantly greater in the clay soils with 70% of the field capacity moisture than in the sandy soil with the same amount of moisture. This is likely due to the high level of  C contents. Moisture and texture effects on most soil biological properties were significant.  Results indicated that the cumulative ammonification and nitrification increased with increasing superabsorbent level where much of the increases occurred at lower levels than higher levels. The increase in nitrate and ammonium production with 0.1 % superabsorbent was greater than that with other superabsorbent levels.