ارزیابی مدل SWAP در تخمین محصول گندم در شرایط کم آبیاری و شوری در منطقه بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به‌منظور ارزیابی و واسنجی مدل SWAP3.03 در برآورد عملکرد رقم روشن گندم،‏ در سال زراعی 85-1384 در قالب طرح به‌صورت فاکتوریل با سه سطح شوری آب آبیاری (با هدایت الکتریکی بین 1.4 ،‏ 4.5 و 9.6 دسی‌زیمنس بر متر) به‌عنوان کرت اصلی و چهار سطح 50‌،‏ 75‌،‏ 100 و 125 در صد نیاز آبی گیاه به‌عنوان کرت‌های فرعی در مزرعه آزمایشی دانشگاه بیرجند اجرا شد. تیمار آبیاری معادل 100 درصد نیاز آبی و شوری 4.1 دسی‌زیمنس بر متر به‌عنوان تیمار شاهد در‌نظر گرفته شد. ابتدا مدل نسبت به پارامترهای گیاهی گندم زمستانه،‏ در استان خراسان جنوبی،‏ با استفاده از داده‌های دو طرح تحقیقاتی که در سال‌های زراعی 79-1378 و 80-1379 در محل اجرای طرح حاضر اجرا شده بود،‏ به‌خوبی واسنجی شد. ضریب تعیین R2 بین عملکرد شبیه‌سازی شده و عملکرد واقعی برای رقم روشن 0.83 به‌دست آمد که از لحاظ آماری معنی‌دار بود (P=0.01)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the performance of SWAP model in estimating the production of wheat under salinity and water stress (case study: Birjand, Iran)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Nahvinia
  • Ali Shahidi
  • Masoud Parsinejad
  • Bakhtiar Karimi
چکیده [English]

In this study, the agro-hydrological model SWAP 3.03 was used for prediction of wheat (Rowshan variety) production under different qualities of irrigation water (1.4, 4.5 and 9.6 dS/m) obtained from three local wells which were used in a factorial plot design with four levels of water depth (50, 75, 100 and 125% of ETc) during 2005-2006 growing season in the Research Field of Birjand University. The model was initially calibrated for crop coefficients of winter wheat based on a study in South Khorasan province. Predicted results directly followed the trend of actual crop production for various amounts and qualities of irrigation water. Predicted and actual crop production was statistically significant at 1% level with an R2 of 0.83. Average yield of Rowshan variety was 10% lower, as compared with the actual yield. However, such differences were not found to be significantly different based on average t-test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat
  • Irrigation depth and SWAP model
  • Salinity
  • Yield