دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 37، تیر 1399 
تأثیر آبگریزی خاک بر رواناب و فرسایش در شدت‌های مختلف بارش

صفحه 51-60

ریحانه السادات موسوی زاده مجرد؛ سید حسن طباطبائی؛ بهزاد قربانی؛ نگار نورمهناد


ارزیابی اثر سوپرجاذب بر عملکرد و کارایی مصرف آب خیار در شرایط کم‎آبیاری

صفحه 71-88

ناصر زینی وند؛ داود خدادادی دهکردی؛ حیدرعلی کشکولی؛ علی عصاره؛ اصلان اگدرنژاد