دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 36، فروردین 1399 
ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در استان مرکزی

صفحه 9-18

سعید بختیاری؛ سید اسداله محسنی موحد؛ مهنوش مقدسی؛ داود داودمقامی


بررسی عوامل مؤثر بر بالاآمدگی سطح آب زیرزمینی در شهر مشهد

صفحه 51-63

زهرا رجبیان مقدم؛ رضا جهانشاهی؛ ناصر اسدی؛ ولی‌الله بهزادی‌فر


بررسی آزمایشگاهی تأثیر زاویه و موقعیت صفحه های نفوذناپذیر مستغرق بر جریان غلیظ

صفحه 75-83

محسن آبیار؛ حسین خزیمه نژاد؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ زهرا قربانی


ارزیابی آسیب‌پذیری آب زیرزمینی دشت نکارود با استفاده از مدل‌ DRASTIC

صفحه 141-152

سیده عالمه صباغ؛ مریم مروتی؛ مریم پناهنده؛ مهدی تازه