دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 38، مهر 1399 
بهینه‌سازی شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم ترکیبی ‏BB-CFO

صفحه 33-44

علی شاکرمی؛ حسن ترابی پوده؛ حجت اله یونسی؛ آزاده جباری


بهینه‌سازی تخصیص آب در دسترس بر مبنای شاخص پایداری آب زیرزمینی در حوزه آبخیز ارازکوسه با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

صفحه 45-59

زینب محمودی؛ عبدالرضا بهره مند؛ خدایار عبدالهی؛ رسول میرعباسی؛ امیر سعدالدین؛ شاپور کوهستانی؛ چوقی بایرام کمکی


سنجش تاب آوری زیستی رودخانه با مدل‌های هوش مصنوعی(مطالعه موردی رودخانه علی آباد)

صفحه 61-70

نغمه جعفرزاده؛ سید احمد میرباقری؛ طاهر رجایی؛ افشین دانه کار؛ مریم رباطی


پارامترهای هندسی موثر بر ضریب دبی سرریزکلیدپیانویی دریچه‌دار

صفحه 115-121

مسعود اکبری؛ فرزین سلماسی؛ هادی ارونقی؛ مسعود کرباسی؛ داود فرسادی زاده


تحلیل نقش بارش بر تأمین نیاز آبی، میزان عملکرد و تنش رطوبتی گندم و عدس دیم در دشت زنجان

صفحه 123-132

پرستو امیرذهنی؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ احمد فاخری فرد؛ اسماعیل اسدی