دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 28، فروردین 1397 
بررسی موقعیت پرش هیدرولیکی به کمک انتقال مومنتم

صفحه 1-10

کاظم اسماعیلی؛ رضا معارفدوست؛ اشکان آل بویه


بررسی آزمایشگاهی تاثیر رسوبگذاری بر ضریب شدت جریان سرریزهای مثلثی

صفحه 11-20

علیرضا عسکری نژاد؛ سید علی ایوب زاده؛ جمال محمد ولی سامانی


پیش‌بینی تغییرات پروفیل طولی پیچان رود ها با استفاده از مدل ریاضی

صفحه 53-61

الناز بخشپور رشته رودی؛ محمد مهدی احمدی؛ بهرام بختیاری


مدل تحلیلی تغییرات عمق آب در کانال پایین دست تقاطع چهارشاخه با جریان زیربحرانی

صفحه 73-81

سید حسین حسینی؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ فرزین سلماسی