مدل تحلیلی تغییرات عمق آب در کانال پایین دست تقاطع چهارشاخه با جریان زیربحرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعه ی تغییرات عمق آب در کانالهای پایین دست تقاطع کانال ها، برای فراهم کردن وضعیت لازم در دهانه آبگیرها بسیار مهم است. در  این پژوهش مدلی تحلیلی برای بررسی پارامترهای هیدرولیکی و هندسی مختلف نظیر نسبت دبی ورودی، ارتفاع سرریزهای خروجی، نسبت ارتفاع سرریزهای انتهای کانال ها، تراز کف کانالهای فرعی، عدد فرود کانال ورودی اصلی و زاویه تقاطع کانالها روی تغییرات عمق آب پایین دست تقاطع چهارشاخه با جریان زیربحرانی ارائه و نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد. نتایج نشان داد که با افزایش نسبت دبی ورودی، نسبت ارتفاع سرریز انتهای کانال خروجی فرعی به ارتفاع سرریز انتهای کانال خروجی اصلی، تراز کف کانالهای فرعی و ارتفاع سرریزهای خروجی عمق جریان در کانال خروجی اصلی افزایش می یابد. مقایسه نتایج مدل تحلیلی و آزمایشگاهی مربوط به عمق جریان در کانال پایین دست نیز مطابقت خوبی را نشان داد، به گونه ای که حداکثر خطای به دست آمده کمتر از 10 درصد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical model for variations of water depth in downstream channel of four-branch junction with subcritical flow

نویسندگان [English]

  • Sayyed Hossein Hosseini
  • Davood Farsadi Zadeh
  • Ali Hossein zadeh Dalir
  • Ali Hossein zadeh Dalir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Downstream channel
  • Analytical model
  • Water depth
  • Four
  • branch junction
  • Subcritical flow