دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 29، تیر 1397 
بررسی آزمایشگاهی اثر شکل بستر شکنج در دو حالت موازی و پولکی بر تنش برشی بستر

صفحه 1-8

حسین صمدی بروجنی؛ پری ملکی؛ روح اله فتاحی نافچی؛ داریوش ملکی


واسنجی شاخص خشکسالی پالمر در ایران

صفحه 19-28

سارا آزادی؛ سعید سلطانی کوپایی؛ منیره فرامرزی؛ سعید پورمنافی


تحلیل فراوانی سیلاب با استفاده از رویکرد قانون توانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز دز)

صفحه 111-120

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ غلامعلی پرهام؛ رسول میرعباسی نجف آبادی