برآورد معادلات جریان و ضریب دبی دریچه های سالونی در شرایط مستغرق، با استفاده از رابطه مومنتم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دریچه‌های سالونی، از جمله سازه‌های کنترل و تنظیم جریان آب در کانال‌ها هستند. با توجه به بررسی‌های هیدرولیکی اندک بر روی این سازه، جهت توسعه معادلات جریان، به ویژه در شرایط مستغرق، در این پژوهش، خصوصیات جریان عبوری از دریچه‌های سالونی در شرایط مستغرق با استفاده از معادله مومنتم و بهره‌گیری از نتایج آزمایشگاهی بررسی شده است. در شرایط جریان مستغرق، معادله‌ای برای تخمین دبی دریچه‌های سالونی بر اساس معادله مومنتم در نظر گرفته شد. همچنین با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و انجام رگرسیون بین پارامترهای بدون بعد مؤثر، معادله‌ای صریح برای ضریب دبی دریچه‌های سالونی در شرایط جریان مستغرق ارائه شد. نتایج نشان داد که ضریب دبی تا زاویه 52.5 درجه (نسبت بازشدگی= 0.39)، روند صعودی داشته و پس از آن کاهش می‌یابد. برای ارزیابی دقت معادله‌ پیشنهادی، جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) و میانگین خطای نسبی (MAPE) محاسبه گردید. نتایج نشان می‌دهد معادلات پیشنهادی برای دبی و ضریب دبی دریچه‌های سالونی دارای حداکثر خطایی برابر10%± است و با دقت مطلوب، تخمین مناسبی از این دو پارامتر را ارائه می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating flow And discharge Coefficient Equations for Lopac Gate In Submerged Condition, Based on the Momentum Equation

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Yousofvand
  • Dr M. Monem
  • Mohammad Reza Kavianpour

کلیدواژه‌ها [English]

  • Submerged flow
  • Discharge coefficient
  • Momentum equation
  • Lopac gate
  • Discharge