دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 31، دی 1397 
تحلیل روند تغییرات بارش کل و بارش مؤثر در کل ایران

صفحه 1-10

حسن ترابی پوده؛ فرهاد ایزدجو؛ پرستو همه زاده


تعیین ضرایب گیاهی یگانه و دوگانه کتان روغنی در دشت شهرکرد

صفحه 113-122

ژاله نوروزی؛ احمدرضا قاسمی؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدالرزاق دانش شهرکی