دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 30، مهر 1397 
تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه های استان همدان

صفحه 27-38

علی اکبر مجیدی؛ مهدی رادفر؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ صفر معروفی


بررسی تاثیر شوری بر عملکرد بسترهای دنیتریفیکاسیون حاصل از خاک و باگاس نیشکر جهت حذف نیترات

صفحه 51-60

ساره تنگسیر؛ عبد علی ناصری؛ هادی معاضد؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ سعید برومندنسب


مطالعه تحلیلی هندسه پایدار پیچان‌رودها

صفحه 61-69

مژگان شاه حسینی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی؛ سید سعید موسوی ندوشنی


مدل‌سازی عددی آبشستگی در محل تنگ‌شدگی آبراهه با استفاده از مدل SSIIM

صفحه 81-88

سهیل عباسی؛ حسین صمدی بروجنی؛ جواد غفاری گوشه؛ مرجان پارس مهر