بررسی تئوری آنتروپی شانون در وزن‌دار کردن شاخص کیفیت آب (مطالعه موردی: دشت میقان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اهمیت منابع آب زیرزمینی، به‌عنوان یکی از مناسب‌ترین گزینه‌های تأمین آب شرب، بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در این پژوهش، برای بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت میقان از نظر شرب، از استاندارد سازمان بهداشت جهانی و روش شاخص کیفیت آب، استفاده شد. برای این منظور، داده‌های 40 نمونة آب زیرزمینی، از نظر 11 پارامتر شیمیایی بررسی شدند. برای جلوگیری از قضاوت‌های کارشناسی در تعیین وزن هر یک از پارامترها، از تئوری آنتروپی شانون استفاده شد. در ادامه پس از تحلیل عاملی داده‌ها، طبقه‌بندی کیفی نمونه‌ها، بر اساس آنتروپی وزن‌دار شاخص کیفیت آب انجام شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که 70 درصد واریانس تغییرات کیفی آب زیرزمینی منطقة مورد مطالعه، با استفاده از 5 عامل تحلیل می‌شود: عامل اول 21.91 درصد، عامل دوم 13.9 درصد، عامل سوم 13 درصد، عامل چهارم 10.9 درصد و عامل پنجم 10.7 درصد تغییرات واریانس را توجیه می‌‌‌‌‌کنند. بیشترین و کمترین وزن پارامترها بر اساس تئوری آنتروپی شانون مربوط به Cu و pH با وزن 34.82 و 0.02 درصد بود. طبقه‌بندی نمونه‌های مورد مطالعه بر اساس آنتروپی وزن‌دار شاخص کیفیت آب حاکی از این است که 57.5 درصد از نمونه‌ها دارای کیفیت بسیار خوب، 27.5 درصد نمونه‌ها دارای کیفیت خوب، 12.5 درصد نمونه‌ها دارای کیفیت متوسط و 2.5 درصد آن‌ها دارای کیفیت بد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Shannon Entropy Theory in Weighting of Water Quality Index (Case Study: Mighan Aquifer)

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Parsamehr
  • Hossein Malekinezhad
  • Zahra Khosravani

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factor Analysis
  • Entropy Theory
  • Mighan Plain
  • Water Quality Index