واسنجی شاخص خشکسالی پالمر در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برای کمی‌سازی خشک‌سالی، شاخص‌های مختلفی توسعه داده شده‌اند که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعفی هستند. ضریب‌های برخی از معادلات این شاخص‌ها، مربوط به شرایط مناطق استخراج آن‌ها است که برای دستیابی به نتایج قابل اعتماد در مناطق مختلف دیگر، لازم است مورد واسنجی قرار گیرند. هدف این پژوهش واسنجی ضرایب شاخص پالمر برای ایران است. به این منظور از داده‌های دما و بارش در مقیاس ماهانه در دوره آماری 2002-1990 و رطوبت ابتدایی خاک مربوط به 506 حوضه مطالعاتی کشور استفاده شد و میانگین وزنی اطلاعات برای هفده حوضه کشور به دست آمد. سپس شاخص پالمر برای کل ایران مورد واسنجی قرار گرفت و به‌صورت جداگانه برای شرایط خشک و تر به ترتیب ضرایب دوگانه (0.892، 0.002) و (0.946، 0.002) در مقایسه با معادله پالمر با ضرایب (0.897، 0.333) که تنها برای شرایط خشک بود، به دست آمد. نتایج این پژوهش انطباق بسیار خوبی را در اکثر حوضه‌ها برای سال‌های 2000 و 2001 به‌عنوان خشک‌ترین سال‌ها و سال‌های 1992 و 1993 به‌عنوان مرطوب‌ترین سال‌های مورد بررسی با توجه به نتایج حاصل از تحلیل شرایط بارشی سال‌های مورد نظر نشان داد. نتایج این پژوهش زمینه‌ای را برای واسنجی شاخص پالمر و ارزیابی خشک‌سالی در مناطق اقلیمی مختلف ایران فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calibration of Palmer drought severity index in Iran

نویسندگان [English]

  • Sara Azadi
  • Saeid Soltani kopaei
  • Monireh Faramarzi
  • Saeid Pourmanafi
چکیده [English]

It will be add

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • Calibration
  • Hydrological basin
  • Iran
  • Palmer Drought Severity Index