بررسی آزمایشگاهی مشخصه‌های پروفیل سرعت بدنه جریان غلیظ در شرایط بستر متحرک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت و سهم عمدة جریانهای غلیظ در مدیریت پایدار منابع آب و محیط زیست، بررسی جنبههای مختلف آن امری ضروری است. پژوهشهای انجام شده تاکنون در شرایط آزمایشگاهی و فلومهای با بستر صلب بوده است؛ اما در این پژوهش برای نزدیک کردن نتایج به شرایط طبیعی در رودخانهها و مخازن و امکان بررسی فرسایش بستر، آزمایشها روی بستر متحرک و فرسایشپذیر انجام شد. از آنجا که پروفیل بدنه سرعت سهم مهمی در تشکیل انواع فرمهای بستر و فرسایش آن
دارد، با تغییر شرایط هیدرولیکی جریان، به تحلیل مشخصههای پروفیل سرعت بدنه جریان غلیظ در دو شرایط بستر صلب و متحرک پرداخته شد. بدینترتیب، نتایج نشان داد که بستر متحرک و بهخصوص تشکیل فرم بستر، باعث کاهش سرعت بدنه جریان غلیظ تا حدود ۳۰ % و کاهش روند افزایش سرعت به ازای افزایش غلظت جریان تا حدود ۵۰ % خواهد شد. همچنین، در مقایسة پروفیلهای بدون بعد سرعت جریان، مشخص شد مقادیر نسبی مرز بین آب زلال و جریان غلیظ در شرایط بستر متحرک حدود ۲۵ % کاهشیافت و در شرایط تشکیل که فرم بستر این مقدار به ۴۰ % هم میرسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation on Body Velocity Profile Characteristics of Turbidity Current over a Mobile Bed

نویسندگان [English]

  • azam sharifnejad
  • seyyed mahmoud kashefipour
  • mehdi ghomeshi

کلیدواژه‌ها [English]

  • bed form
  • body of turbidity current
  • velocity profile
  • mobile bed