ارزیابی وضعیت تروفی تالاب بین المللی انزلی با استفاده از شاخص کارلسون(TSI)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تخمین وضعیت تروفی یک تالاب، اولین گام در ارزیابی کیفیت آن است. سطوح بالای نیتروژن و فسفر، از مشکلات مهم و تأثیرگذار بر منابع آبی است که همراه مواد آلودهکننده وارد آبهای طبیعی میشود. این مواد به طور عمده حاصل فعالیتهای بشری است که از طریق پسابهای کشاورزی، صنعتی و غیره به آبها وارد میشوند. یکی از اثرات افزایش موادمغذی، (TSI) تغذیهگرایی در اکوسیستمهای آبی است که از جدیترین تهدیدهای زیستمحیطی محسوب میشود. شاخص تروفی ابزاری سودمند برای بیان ساده کیفیت آب و مشخص کردن موقعیت تروفی منابعآبی از نظر شدت تولید و تغذیهگرایی است که آن را کارلسون ارائه کرده است. با توجه به نقش و اهمیت تالابانزلی در زیست بوم منطقه، در سال ۱۳۹۳ طی پژوهش حاضر، وضعیت تروفی این تالاب با استفاده از مدلهای مختلف شاخص کارلسون بررسی شد. بدینمنظور ایستگاههای زیر پل بندرانزلی، سرخانکل، پیربازار، سیاه درویشان، نوخاله، هندخاله، تالاب شرق، خروجی تالاب شرق، آبکنار و ماه روزه انتخاب و پارامترهای در مقادیر شاخصهای مورد نظر در آنها اندازهگیری شد. در مجموع نتایج آنالیز واریانس نشاندهنده اختلاف معنیدار و ازت کل (TP) بر اساس فسفات کل (TSI) ذکر شده در ایستگاهها و فصول مختلف سال بود. ارزیابی شاخص تروفی وضعیت تالاب را در اغلب ایستگاهها در وضعیت هایپرتروف تا هایپرتروف حاد نشان داد. مقایسه مقادیر مواد مغذی فسفر و ازت نیز حاکی از توسعه شدید پدیده تغذیهگرایی در تالاب بین المللی انزلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the trophic state of Anzali International Wetland, using TSI

نویسندگان [English]

  • maryam fallah
  • ahmadreza pirali
  • Eisa Ebrahimi

کلیدواژه‌ها [English]

  • TSI
  • Trophic state
  • Anzali International Wetland
  • Eutrophication