ارزیابی تواتر نمونه‌برداری از منابع آب زیرزمینی در شناسایی مشخصات منبع آلودگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تشخیص نشت فرآوردههای نفتی از مخازن نگهداری آنها به منابع آب زیرزمینی، لزوم طراحی سیستم پایش کیفی را در هنگام طراحی این تأسیسات ضروری میکند. از جمله پارامترهای اصلی در این زمینه، تعیین تواتر نمونهبرداری است. الگوریتم پیشنهادی این مقاله با هدف تعیین تواتر مناسب نمونهبرداری، از تلفیق تحلیل مونت کارلو، مدلهای شبیهسازی MT3D و MODFLOW و مدل بهینه سازی چندهدفة NSGA-II تشکیل شده است. از تحلیل مونت کارلو برای در نظر گرفتن عدم قطعیتهای موجود در توزیع آلودگی در آب زیرزمینی با استفاده از ٢٠٠٠ بار شبیهسازی مکرر مدلهای کمی و کیفی بر اساس مشخصات مختلفی از منبع آلاینده استفاده شده است. مسألة بهینهسازی از اهدافی مانند حداقلسازی گسترة آلودگی تشخیص داده نشده و تعداد ایستگاههای پایش و حداکثر کردن تواتر نمونهبرداری تشکیل شده است. کارایی مدل پیشنهادی با استفاده از اطلاعات موجود از آب زیرزمینی در بخشی از محدودة پالایشگاه تهران ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشاندهندة این بود که با استفاده از چهار چاهک پایش و تواتر نمونه برداری ١٠ روزه میتوان تقریباً در تمامی موارد، بروز آلودگی در منطقه را تشخیص داد. بر اساس این برنامه پایش پیشنهادی، دقت تشخیص مدل ماشین بردار پشتیبان آموزش داده شده در تعیین احتمالاتی محل منبع آلودگی در حدود 99.2 درصد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Sampling Frequency from Groundwater Resources on Pollution Source Identification Characteristics

نویسندگان [English]

  • Farhad Khamchin Moghaddam
  • Seyyed Nasser Bashi-Azghadi