بررسی موقعیت پرش هیدرولیکی به کمک انتقال مومنتم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از جمله سازههای مستهلککننده انرژی که در پاییندست سازههای هیدرولیکی همچون سرریزها، دریچهها و تندابها احداث میشوند، حوضچههای آرامش هستند. در این پژوهش به بررسی اثر انتقال مومنتم ناشی از برخورد جت آزاد سریع با دبیها و زوایای مختلف بر مشخصات پرش هیدرولیکی پرداخته میشود. نتایج به دست آمده از آزمایشهای انجام شده نشان میدهد که بر اثر وارد شدن جت سریع به جریان فوقبحرانی، پرش هیدرولیکی به سمت بالادست حرکت میکند و با افزایش دبی خروجی از جت مقدار این جابجایی افزایش مییابد. در همین زمینه، اندازهگیریهای انجام شده، نشان از افزایش مقدار افت انرژی در اثر برخورد جت به بدنه پرش دارد. زاویه برخورد نیز به دلیل تغییر خصوصیات جریان تأثیرگذار است که در برخی حالات این تغییرات تا ٢٠ درصد حالات مشابه مشاهده شده است. در این پژوهش بررسی آنالیز حساسیت روی پارامترهای عدد فرود جریان در کانال اصلی، زاویه و دبی جت آب انجام شد که نشان دهنده میزان تأثیرپذیری و حساسیت تغییرات افت انرژی
نسبت به هر پارامتر است. بیشترین میزان تأثیر در افت انرژی را تغییرات عدد فرود (تأثیر نیروی ثقل در کانال اصلی) و کمترین تأثیر را تغییر زاویه پرتاب جت آب دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Hydraulic jump control position by Using Momentum Transfer

نویسندگان [English]

  • Kazem Esmaili
  • Reza Maarefdoust
  • ashkan Al-e-Bouyeh

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydraulic jump
  • Energy loss
  • Jump length
  • Sensitivity analysis
  • Water jet