دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 17، تیر 1394 
استفاده از تصفیه زمینی در کاهش برخی از ترکیبات پساب شهری با استفاده از ستون خاک

صفحه 137-147

حمیدرضا جوانی؛ عبدالمجید لیاقت؛ علیرضا حسن اقلی؛ مهدی نادری درباغشاهی


پیش‌بینی بار معلق رودخانه با استفاده از سامانه‌های هوشمند

صفحه 165-168

هادی ثانی‌خانی؛ محمدرضا نیک‌پور؛ داود فرسادی‌زاده؛ محمد مهدی معیری


تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب در حوضه آبخیز کارون بزرگ به کمک گشتاورهای خطی

صفحه 169-174

مهدی رادفر؛ علی اکبر شهرباف؛ روح الله فتاحی؛ افشین هنربخش