دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 19، دی 1394 
تعیین بهترین الگوی پوشش ژئوتکستایل برای کاهش آب‌شستگی اطراف گروه پایه‌های استوانه‌ای

صفحه 69-77

علی نوری امام زاده یی؛ منوچهر حیدرپور؛ محمدرضا نوری امام زاده یی؛ بهزاد قربانی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر شیب جانبی کانال اصلی ذوزنقه‌ای بر پدیده فرسایش در تلاقی کانال‌های باز

صفحه 119-130

پیام خسروی نیا؛ علی حسین زاده دلیر؛ محمود شفاعی بجستان؛ داود فرسادی زاده


نظارت بر پوشش برف با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای MODIS (مطالعه موردی حوزه ‌آبخیز قره‌چای)

صفحه 175-179

مهتاب صفری شاد؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ علیرضا ایلدرمی؛ میر حسن میر یعقوب زاده